GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字表讨论显示源码历史

字表:suzume_sandbox

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库

作字率 :100% (已作:30字、未作:0字)

字体文件

字形集合

Test

TestTest
test
test suzume_sandbox

「鬱」字省略化嘗試

略字
suzume_u9b31-1省頭
suzume_u9b31-2甲骨文省頭

  • 現今所見略字

略字
u9b31-itaiji-002省頭
u9b31-itaiji-003省頭
u9b31-itaiji-012省頭
sosho-u9b31-001省形
sosho-u9b31-002
sosho-u9b31-003
sosho-u9b31-004
sosho-u9b31-005
sosho-u9b31-006
sosho-u9b31-007
twedu-a04681-003古文
u2ff0-u2ff1-u2ff6-u51f5-u2ffb-u3405-u2e80-u5315-u5f61去頭腹
zihai-078919古文
u2ff0-u2ff1-u2ffa-u200ca-u5fc5-u4e0a-u53c8去頭腹省尾
uk-10071省頭改尾
u9b31-itaiji-006古文
u9b31-07-itaiji-001去腹尾
u2ff6-u51f5-u68e5去尾
zihai-078820省腹尾形
zihai-078903省頭
n-gtwinppx_u9b31-2省形
sz_s-u9b31省形
u3bc4省形
u2373a省形
u90c1同音字(中國簡化字)
u7389同音字(中國簡化字)
u3b57省頭腹去尾(朝鲜略字)