GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

aj1-04232 (Adobe-Japan-1文字コレクション 4232) (@14)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u51aa) (u51aa-j) (=u51aa-ue0101) (=u51aa-ue0100) (=u51aa-k) (=toki-01008460) (=kx-013109) (=kx-0131009) (=juki-51aa) (=j90-5151) (=aj1-04232) (=u51aa)
(u51aa-var-001)
(u51aa-var-002) (=jmj-007356)
(dkw-01601)
(jmj-007355)
(koseki-019150) (=u51aa-ue0102)
(twedu-b00207) (=u51aa-t)
(twedu-b00207-004)
(u2ff1-u5185-u5efe)
(vnpf-60046)
(hkcs_m51aa)
异体字: (u5182)
[異體字(民國教育部)]
(u5182-04)
(u5182-07-itaiji-003)
(u5182-itaiji-001)
(u5182-j) (=unstable-u18bad) (=zihai-006201) (=u5182) (=kx-0128030) (=u5182-g) (=u5182-t) (=jmj-007301) (=cbeta-07193) (=u5182-ue0100) (=u2f0c) (=kx-012830) (=koseki-017760) (=juki-5182) (=dkw-01506) (=aj1-04219) (=twedu-b00207-001) (=twedu-n00051) (=twedu-b00509-001) (=gt-01975) (=cdp-8b46) (=hkcs_u5182)
(u5182-var-001) (=tomita_rtk-1161)
(cdp-8a44)
(cdp-8a44-var-001)
(cdp-8a44-var-002)
(cdp-8a44-var-003)
(cdp-8bc0) (=unstable-bsh-f29e)
(cdp-8bc0-var-001)
(u2e86) (=gt-k00143) (=cdp-8bf2)
(u2e86-01)
(u2e86-05)
(u2e86-11)
(u2ff5-u5182-u4e3f) (=zihai-006204) (=twedu-b00509-009)
(u3107) (=c1-2549)
(zihai-006206)
(hkcs_m5182)
(hkcs_m5182-p05-s00)
(hkcs_m5182-p05-s01)
(u5196)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5196-03) (=hkcs_u5196-03) (=u5196-g) (=fzyouhei_u5196)
(u5196-03-var-001)
(u5196-03-var-002)
(u5196-03-var-003)
(u5196-03-var-004)
(u5196-08-var-001)
(u5196-08-var-002)
(u5196-j) (=u5196) (=kx-0130012) (=jmj-007328) (=cbeta-07152) (=cdp-8b40) (=twedu-b00207-002) (=u5196-k) (=u5196-t) (=u5196-h) (=twedu-n00044) (=u5196-ue0100) (=u2f0d) (=kx-013012) (=koseki-018640) (=juki-5196) (=dkw-01565) (=aj1-04227)
(u5196-var-001)
(u5196-var-002)
(u5196-var-003)
(ebag_s014-003)
(ebag_s014-004)
(hkcs_m5196)
(hkcs_m5196-p0203-s00)
(hkcs_m5196-p03-s00)
(hkcs_m5196-p03-s01)
(hkcs_m5196-p03-s02)
(u5e42)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
(u5e42-jv) (=u5e42-ue0101) (=twedu-b00935-001) (=twedu-b00207-003) (=nyukan-f740) (=koseki-101990) (=u5e42)
(u5e42-var-001) (=jmj-010875)
(dkw-01596) (=koseki-019080) (=u5e42-ue0100) (=jmj-010874)
(vnpf-60045)
(hkcs_m5e42)
(hkcs_u5e42)
(n-gtwinppx_u5e42)
(u7f83)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u7f83-j) (=u7f83-ue0101) (=u7f83-ue0100) (=u7f83) (=koseki-317120) (=juki-7f83) (=j90-6632) (=aj1-06175)
(dkw-28393)
(koseki-317160) (=u7f83-ue0102)
(twedu-b00207-007) (=u7f83-t) (=twedu-b03529)
(twedu-b03529-002)
(twedu-b03529-003)
(u2ff1-u5405-u5e55) (=unstable-bsh-f281)
(hkcs_m7f83)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部