GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

aj1-13701 (Adobe-Japan-1文字コレクション 13701) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u65e3) (u65e3-02-var-001)
(u65e3-02-var-002)
(u65e3-g) (=ge-3b56)
(u65e3-h)
(u65e3-itaiji-001)
(u65e3-itaiji-002)
(u65e3-jv) (=huang-shuang144_shuang-000417e3) (=u65e3-ue0102) (=u65e3) (=juki-65e3) (=haradanaomi_hkrm-04020830) (=gt-17342)
(u65e3-t)
(u65e3-t02)
(u65e3-var-001) (=jmj-013149) (=u65e3-ue0101)
(u65e3-var-002)
(u65e3-var-003)
(u65e3-var-004)
(u65e3-var-005)
(u65e3-var-006) (=jmj-013148)
(u65e3-var-007)
(u65e3-var-008) (=cdpo-9ebe)
(u65e3-var-009)
(aj1-13701) (=u65e3-ue0100)
(dkw-13724)
(juki-b27b) (=u65e3-k) (=nyukan-e597)
(koseki-154220)
(u2f8cb) (=u65e3-ufe00)
(dzimuguri_u65e3-jv)
(ebag_s106-054)
(ebag_s106-056)
(fzyouhei_u65e3)
(hdic_u65e3-var-001)
(hkcs_m65e3)
(hkcs_m65e3-p02-s00)
(hkcs_m65e3-p03-s00)
(hkcs_u65e3)
(simch-kx_kp0d2ca)
(simch-kx_t048530)
(simch-kx_t048531)
异体字: (u65e2)
[異体字(原規格分離)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u65e2-02-var-001)
(u65e2-03)
(u65e2-g) (=fetche_gbrufa42)
(u65e2-g02)
(u65e2-g03)
(u65e2-i07)
(u65e2-itaiji-002)
(u65e2-itaiji-003)
(u65e2-itaiji-004)
(u65e2-itaiji-005)
(u65e2-j) (=huang-shuang144_shuang-000417e2) (=hdic_hkrm-01038111) (=hdic-tanki01_hkrm-01038111) (=u65e2) (=jmj-013146) (=u65e2-ue0101) (=u65e2-ue0102) (=koseki-154180) (=juki-65e2) (=j90-347b) (=aj1-01591)
(u65e2-t) (=u65e2-h)
(u65e2-t02)
(u65e2-ue0103) (=juki-b27a) (=jmj-013147) (=ebag_kxr-00985)
(u65e2-ue0104) (=koseki-555380) (=juki-fa42) (=toki-01038090)
(u65e2-var-001)
(u65e2-var-002) (=zihai-073618)
(u65e2-var-003)
(u65e2-var-004)
(u65e2-var-005)
(u65e2-var-006)
(u65e2-var-007)
(u65e2-var-008)
(dkw-13721)
(dkw-13725)
(koseki-154190) (=jmj-057647) (=u65e2-ue0105)
(koseki-154230)
(u2ff0-cdp-8b7c-u5143)
(u2ff0-u22033-u65e1)
(u2ff0-u22033-u65e1-var-001)
(u2ff0-u2ff1-u4e3f-u2ffb-cdp-8c7a-u4e00-u65e0)
(u2ff0-u65e1-u826e)
(u2ff0-u7680-u65e0)
(ufa42) (=huang-shuang144_shuang-00056adf) (=ufa42-j) (=aj1-13334) (=u65e2-ue0100) (=u65e2-ufe00) (=jmj-030263)
(ufa42-var-001)
(ufa42-var-002)
(zihai-002828)
(zihai-073627)
(ebag_s066-470)
(ebag_s076-112)
(ebag_s077-256)
(haradanaomi_hkrm-04020820)
(haradanaomi_hkrm-04020841)
(hkcs_m65e2)
(koko-kanji_u65e2)
(sinzengo_um002)
(someyamako_ug0003)
旣 (u2f8cb)
[UCS互換]

本字形的别名一览

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部