GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

ak1-08761 (@8)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u5370) (u5370-g) (=zihai-015415)
(u5370-g07)
(u5370-itaiji-001)
(u5370-j) (=u5370) (=zihai-015423) (=u5370-ue0100) (=u5370-k) (=tudien-00419) (=tudien-00316) (=koseki-032980) (=juki-5370) (=jmj-007886) (=dkw-02848) (=aj1-01209)
(u5370-t)
(u5370-u20de) (=aj1-08196)
(u5370-var-001) (=irg2015-00474) (=z-sat09908)
(extf-00852) (=jmj-057107) (=u2d173)
(in-ty-00007)
(k5-0ab1)
(koseki-032930)
(shincho-01161)
(shincho-01162)
(u329e) (=cbeta-04972) (=ak1-09056) (=ak1-08761) (=aj1-08191)
(zihai-001641)
(zihai-015525)
(zihai-017319)
(hkcs_m5370)
(kamiyo_chars-u5370-itaiji-001)
异体字: (u329e)
[◯囲み]
(u5e01)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5e01-g) (=dkw-08774) (=u5e01-jv) (=u5e01) (=koseki-099460) (=jmj-010806)
(u5e01-t)
(hkcs_m5e01)
(u6291)
[異體字(漢語大字典)]
(u6291-j) (=u6291) (=dkw-11883) (=u6291-ue0100) (=u6291-k) (=koseki-133700) (=juki-6291) (=jmj-012213) (=aj1-03912)
(cbeta-31828)
(geog-qin-2232)
(twedu-a01522-019)
(zihai-001807)
(hkcs_m6291)
(hkcs_u6291)
(tomm_u6291)
𠘄 (u20604)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20604) (=kx-0133034) (=jmj-031136) (=koseki-020290) (=kx-013334)
(dkw-01708)
(zihai-014853)
(zihai-014854)
(zihai-014855)
(hkcs_m20604)
𭅳 (u2d173)
[その他]
(u2d173)
𭅴 (u2d174)
[その他]

(extf-00851) (=jmj-057106) (=u2d174)
(koseki-032920)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部