GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

cbeta-09119 (中華電子仏典協会(CBETA)外字 09119) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u9764) (u9764) (=u9764-ue0101) (=u9764-ue0100) (=koseki-483310) (=juki-9764) (=dkw-42639) (=cbeta-00461) (=aj1-07147)
(cbeta-09119)
(juki-bec2) (=u9764-ue0102)
(zihai-000915)
(hdic-tanki03_hkrm-05101140)
(hdic-tanki03_hkrm-05101620)
(hdic_hkrm-05101140)
(hdic_hkrm-05101620)
(hkcs_m9764)
(simch-kx_t138323)
异体字: (u75b1)
[疑難字續考]
(u75b1) (=u75b1-ue0101) (=u75b1-ue0100) (=u75b1-k) (=koseki-247700) (=juki-75b1) (=hdic-tanki05_hkrm-07117130) (=dkw-22082) (=cbeta-00481) (=aj1-05742)
(u75b1-g)
(juki-b603) (=u75b1-ue0102)
(zihai-110610)
(hkcs_m75b1)
(simch-kx_t077021)
(u76b0)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[疑難字續考]
(u76b0-j) (=u76b0-ue0101) (=u76b0-ue0100) (=u76b0-k) (=u76b0-g) (=u76b0) (=koseki-255720) (=juki-76b0) (=jmj-018048) (=hdic-tanki08_hkrm-09069220) (=dkw-22844) (=aj1-05795)
(u76b0-ue0102) (=jmj-018049)
(juki-b62f)
(u2ff0-u5305-u76ae)
(u2ff0-u76ae-u53e5) (=irg2021-02657) (=irg2017-02823)
(u2ff0-u76ae-u53e5-var-001) (=z-sat04266)
(zihai-115733)
(hdic-tanki08_hkrm-09069232)
(hkcs_m76b0)
(simch-kx_t079103)
(u9f59)
[入管正字]
(u9f59) (=koseki-549460) (=jmj-030080) (=dkw-48612)
(u9f59-itaiji-001)
(hkcs_m9f59)
(simch-kx_t153307)
(u9f85)
[入管正字]
(u9f85-g) (=u9f85)
(u9f85-var-001)
(hkcs_m9f85)
𦫥 (u26ae5)
[疑難字續考]
(u26ae5) (=dkw-30622)
(hdic-tanki03_hkrm-06027131)
(hdic-tanki03_hkrm-06027132)
(hdic_hkrm-06027132)
(hkcs_m26ae5)
𨠖 (u28816)
[異體字(漢語大字典)]
(u28816) (=koseki-452170)
(dkw-39833)
(hdic-tanki08_hkrm-10064510)
(simch-kx_t128209)
𪐼 (u2a43c)
[異體字(漢語大字典)]
(u2a43c)

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部

更新引用的旧部件

当前: 使用最新部件: 更新