GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

cbeta-18805 (中華電子仏典協会(CBETA)外字 18805) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u4e0e) (u4e0e-01-var-001)
(u4e0e-02)
(u4e0e-06-var-001)
(u4e0e-07-itaiji-001)
(u4e0e-07-var-001)
(u4e0e-07-var-002)
(u4e0e-g) (=u4e0e-v) (=hkcs_u4e0e) (=zihai-000128) (=fzyouhei_u4e0e)
(u4e0e-g01)
(u4e0e-g02)
(u4e0e-itaiji-001)
(u4e0e-itaiji-002)
(u4e0e-j) (=hitsujun-u4e0e-003) (=u4e0e) (=jmj-006310) (=cbeta-18805) (=gt-00024) (=u4e0e-ue0102) (=juki-4e0e) (=u4e0e-ue0100) (=koseki-000190) (=aj1-03881)
(u4e0e-t) (=u4e0e-h)
(u4e0e-t06)
(u4e0e-var-001)
(u4e0e-var-002)
(u4e0e-var-003)
(u4e0e-var-004)
(u4e0e-var-005)
(u4e0e-var-006)
(aj1-20073) (=u4e0e-ue0101) (=jmj-006311) (=u4e0e-k) (=nyukan-f6d3) (=gt-00023) (=u4e0e-ue0103) (=koseki-000260) (=dkw-00020) (=tron-08-2134)
(cbeta-08071)
(cdp-8bc2)
(cdp-8c40-itaiji-001)
(juki-ac89)
(k5-024f) (=cbeta-09222)
(koseki-000380) (=u4e0e-ue0104) (=kx-0077001) (=jmj-006312) (=kx-007701)
(koseki-901220) (=juki-ac88) (=tron-09-844b)
(koseki-901230)
(tdcntd-031305)
(u18b88)
(u18b8d)
(u1b0e9) (=jmj-090244)
(u1b0eb) (=ninjal-380030030) (=jmj-090246)
(u2ff9-u2ffb-u4e00-cdp-8bbf-u4e00)
(u2ff9-u2ffb-u4e00-cdp-8bbf-u4e00-var-001)
(u2ff9-u2ffb-u4e00-cdp-8bbf-u4e00-var-002)
(u2ffb-u2ffb-u4e00-cdp-8bbf-u4e00)
(zihai-000129)
(zihai-000351)
(fitzgerald_cop40)
(fitzgerald_jur415) (=juchen-230309)
(fitzgerald_jur415-itaiji-002)
(hkcs_m4e0e)
(n-gtwinppx_en-u4e0e)
异体字: (u8207)
[←简化字]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[繁体字]
[関連字(JIS X 0212)]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8207-03)
(u8207-03-itaiji-001)
(u8207-03-itaiji-002)
(u8207-03-itaiji-005)
(u8207-03-itaiji-006)
(u8207-03-itaiji-007)
(u8207-03-itaiji-008)
(u8207-03-itaiji-011)
(u8207-03-itaiji-012)
(u8207-03-itaiji-013)
(u8207-03-itaiji-014)
(u8207-03-var-001)
(u8207-03-var-002)
(u8207-03-var-003)
(u8207-03-var-004)
(u8207-03-var-005) (=u8207-g03)
(u8207-03-var-006)
(u8207-07-itaiji-001)
(u8207-g) (=zihai-011622)
(u8207-g02)
(u8207-h)
(u8207-itaiji-001)
(u8207-itaiji-002)
(u8207-itaiji-003)
(u8207-itaiji-004)
(u8207-itaiji-005) (=toki-01007390)
(u8207-itaiji-006)
(u8207-itaiji-007)
(u8207-itaiji-008)
(u8207-j) (=u8207) (=dkw-30212) (=koseki-337280) (=juki-8207) (=u8207-ue0101)
(u8207-k)
(u8207-t)
(u8207-var-001) (=jmj-021336)
(u8207-var-002)
(u8207-var-003)
(aj1-06299) (=u8207-ue0100)
(cd-2230)
(juki-b902)
(juki-b903) (=twedu-a03398-008)
(juki-b904)
(nyukan-efa0)
(sdjt-00921)
(toki-01007480)
(toki-01075570) (=u8207-ue0102)
(tron-09-844b)
(tron-09-844c) (=juki-ac89) (=koseki-901230)
(twedu-a03398-009)
(twedu-a03398-011)
(twedu-a03398-012)
(twedu-a03398-017)
(u1b0ea) (=ninjal-380030020) (=jmj-090245)
(u2ff0-u4ebb-u660d)
(u2ff3-u2ff0-u4e0e-u4e28-u4e00-u516b)
(u2ff3-u2ff0-u6708-u6729-u4e00-u516b) (=toki-01007700)
(u2ff3-u7531-u4e00-u516b) (=heisei-ib2454)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e) (=u8207-03-itaiji-009)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e-var-001) (=u8207-03-itaiji-010)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e-var-002) (=u8207-03-itaiji-003)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e-var-003) (=u8207-03-itaiji-004)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e-var-004)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e-var-005)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e-var-006)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e-var-007)
(utc-00641)
(zihai-011234)
(zihai-011342)
(zihai-011546)
(zihai-011623)
(zihai-011642)
(zihai-011647)
(zihai-011745)
(ebag_s012-048)
(fitzgerald_cop54)
(fitzgerald_u-1b0e9)
(fitzgerald_u-1b0ea)
(fitzgerald_u-1b0eb)
(hkcs_m8207)
(hkcs_m8207-p01-s00)
(hkcs_m8207-p02-s00)
(hkcs_m8207-p02-s01)
(hkcs_m8207-p02-s10)
(hkcs_m8207-p02-s11)
(hkcs_m8207-p03-s00)
(hkcs_u8207)
(kamiyo_chars-u8207-itaiji-001)
(kamiyo_chars-u8207-itaiji-002)
(kamiyo_chars-u8207-itaiji-003)
(kamiyo_chars-u8207-itaiji-004)
(kamiyo_chars-u8207-itaiji-005)
(n-gtwinppx_kanjishashin-010-009)
(n-gtwinppx_u8207)
(n-gtwinppx_u8207-3)
(univerx_u8207)
𭁇 (u2d047)
[その他]
(u2d047-j) (=juki-adce) (=koseki-336760) (=heisei-jtadce) (=extf-00498) (=jmj-058412) (=toki-00336760) (=u2d047)
(u2d047-var-001) (=tokigaiji-013481e0)
(hkcs_m2d047)
(n-gtwinppx_u2d047)
𭁈 (u2d048)
[その他]
(u2d048-03-var-001) (=u8207-03-itaiji-005)
(u2d048-03-var-002) (=u8207-03-itaiji-006)
(u2d048-03-var-003) (=u8207-03-itaiji-007)
(u2d048-03-var-004)
(u2d048-03-var-005)
(u2d048-08-var-001)
(u2d048-08-var-002)
(u2d048-j) (=juki-adcf) (=heisei-ks336770) (=toki-00336770) (=koseki-336770) (=extf-00500) (=jmj-058413) (=u2d048) (=u2d048-ue0100)
(u2d048-var-001) (=vnpf-60040)
(u2d048-var-002) (=u8208-itaiji-002)
(u2d048-var-003) (=u8208-itaiji-003)
(u2d048-var-004) (=juki-add1) (=toki-01075550)
(u2d048-var-005) (=sawd-06515)
(u2d048-var-006) (=juki-add0)
(u2d048-var-007) (=sawn-f3c50)
(u2d048-var-008) (=gt-69731)
(u2d048-var-009)
(jmj-059341) (=u2d048-ue0101)
(jmj-059342) (=u2d048-ue0102)
(tdcntd-031301)
(hkcs_m2d048)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部