GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

cdp-86cf (台湾中央研究院CDP外字 86CF) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字:𣎵 (u233b5) (u233b5-02-itaiji-001)
(u233b5-02-itaiji-002)
(u233b5-03)
(u233b5-07-var-001)
(u233b5-g)
(u233b5-g03)
(u233b5-itaiji-001) (=n-gtwinppx_ksbs021)
(u233b5-itaiji-002) (=u2ff1-u5341-u5182-var-001)
(u233b5-itaiji-003)
(u233b5-itaiji-004)
(u233b5-jv) (=u233b5-ue0101) (=u233b5) (=koseki-162320) (=jmj-068078) (=gt-18345) (=dkw-14418) (=cdp-8a7c)
(u233b5-t) (=c4-217d)
(u233b5-var-001)
(cdp-86cf)
(cdp-8d52)
(cdp-8d52-var-001) (=cbeta-10813)
(cdp-8d52-var-002)
(jmj-037921) (=u233b5-ue0100)
(hkcs_m233b5)
(hkcs_m233b5-p02-s00)
(hkcs_m233b5-p02-s01)
(hkcs_m233b5-p03-s00)
(hkcs_m233b5-v01-p03-s00)
(hkcs_m233b5-v01-p03-s01)
(hkcs_u233b5)
异体字: (u5b5b)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u5b5b-01)
(u5b5b-g)
(u5b5b-j) (=dkw-06949) (=aj1-04613) (=jmj-010062) (=juki-5b5b) (=koseki-079040) (=u5b5b) (=u5b5b-ue0100)
(twedu-b00730-003-1)
(u2ff1-cdp-8c69-u5b50)
(u2ff1-u2ffb-cdp-8d52-u4e37-u5b50)
(u2ff1-u2ffb-u4e05-u4ece-u5b50)
(u2ff1-u5341-u5b50)
(u2ff3-u2e8a-u5196-u5b50) (=zihai-070925) (=twedu-a00989-005)
(u2ff3-u58eb-u5196-u5b50)
(zihai-070929)
(zihai-071014)
(hkcs_m5b5b)
(hkcs_m5b5b-p01-s00)
(hkcs_m5b5b-p02-s00)
(hkcs_u5b5b)
(u6728)
[同型異字]
(u6728-01) (=u6728-t01) (=kudou-michitoo_chant-f006b)
(u6728-01-var-001)
(u6728-01-var-002)
(u6728-01-var-003)
(u6728-01-var-004)
(u6728-01-var-005)
(u6728-01-var-006)
(u6728-01-var-007)
(u6728-01-var-008)
(u6728-01-var-009)
(u6728-02)
(u6728-03)
(u6728-03-var-001)
(u6728-04) (=hkcs_u6728-04)
(u6728-04-var-001)
(u6728-04-var-002)
(u6728-04-var-003)
(u6728-04-var-004)
(u6728-04-var-005)
(u6728-05)
(u6728-05-itaiji-001)
(u6728-06) (=shincho-04801)
(u6728-06-var-001)
(u6728-06-var-002)
(u6728-08)
(u6728-09)
(u6728-10)
(u6728-11)
(u6728-14)
(u6728-24)
(u6728-g01)
(u6728-g02)
(u6728-g04)
(u6728-g14)
(u6728-j) (=u6728-v) (=kx-0509001) (=u6728-k) (=twedu-a01853) (=jmj-013576) (=fzyouhei_u6728) (=hkcs_u6728) (=u6728-t) (=u6728-g) (=u6728-h) (=gt-18342) (=dkw-14415) (=kx-050901) (=k0-594a) (=c1-454d) (=u6728-ue0100) (=koseki-162290) (=u2f4a) (=aj1-03814) (=juchen-160000) (=juki-6728) (=u6728) (=unstable-u18b46)
(u6728-u20de) (=aj1-11027)
(u6728-var-001)
(aj1-10757)
(aj1-11570)
(aj1-11839) (=aj1-11300)
(cdp-85c0) (=u6728-itaiji-001)
(cdp-8665)
(cdp-8875) (=u6728-07-itaiji-001) (=u2ffb-u51f5-u5182)
(cdp-8875-var-001)
(cdp-8875-var-002)
(cdp-8875-var-003)
(u1b027) (=jmj-090040)
(u2ff1-ufa3c-cdp-8bc0)
(u2ff8-u624d-cdp-85bf)
(u322d) (=aj1-08201)
(u328d) (=aj1-10475) (=ak1-09304) (=cbeta-15701)
(utc-00797)
(cj_u6728)
(hkcs_h6728-p01-s00)
(hkcs_m6728)
(hkcs_m6728-p01-s00)
(hkcs_m6728-p01-s01)
(hkcs_m6728-p01-s02)
(hkcs_m6728-p01-s03)
(hkcs_m6728-p01-s04)
(hkcs_m6728-p01-s05)
(hkcs_m6728-p01-s06)
(hkcs_m6728-p01-s07)
(hkcs_m6728-p01-s08)
(hkcs_m6728-p01-s10)
(hkcs_m6728-p0104-s00)
(hkcs_m6728-p02-s00)
(hkcs_m6728-p02-s01)
(hkcs_m6728-p0201-s00)
(hkcs_m6728-p0201-s10)
(hkcs_m6728-p03-s00)
(hkcs_m6728-p03-s01)
(hkcs_m6728-p04-s00)
(hkcs_m6728-p04-s01)
(hkcs_m6728-p04-s02)
(hkcs_m6728-p05-s00)
(hkcs_m6728-p14-s00)
(hkcs_m6728-p26-s00)
(hkcs_u6728-01)
(hkcs_u6728-06)
(hkcs_u6728-14)
(kamiyo_parts-u6728-06-itaiji-001)
(u6729)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u6729-01)
(u6729-01-var-001)
(u6729-03-var-001)
(u6729-04)
(u6729-04-var-001)
(u6729-14)
(u6729-14-var-001)
(u6729-g) (=u6729-jv) (=u6729) (=cdp-8956)
(u6729-var-001)
(koseki-162330)
(toki-01011750)
(u2ffb-u5341-u4e37) (=u6729-itaiji-001)
(hkcs_m6729)
(u672e)
[同型異字]
(u672e) (=dkw-14423) (=aj1-05141) (=juki-672e) (=koseki-162380) (=u672e-k) (=u672e-ue0100) (=zihai-000326) (=jmj-013581)
(u672e-01)
(u672e-02)
(u672e-08)
(u672e-g03)
(u672e-itaiji-001)
(u672e-j)
(u672e-t) (=fzyouhei_u672e) (=u672e-g)
(u672e-t02)
(u672e-var-001)
(hkcs_m672e)
(hkcs_m672e-p02-s00)
(hkcs_m672e-p03-s00)
(hkcs_m672e-p16-s00)
(hkcs_u672e)
(hkcs_u672e-02)
(hkcs_u672e-03)
(u672f)
[同型異字]
(u672f-01)
(u672f-02)
(u672f-03)
(u672f-09)
(u672f-jv) (=c3-2252) (=cdp-8a61) (=fzyouhei_u672f) (=koseki-162400) (=u672f) (=u672f-g) (=u672f-t)
(u672f-var-001)
(cbeta-08699)
(hkcs_m672f)
(u6c56)
[異體字(民國教育部)]
(u6c56-01-var-001)
(u6c56-g)
(u6c56-jv) (=toki-01048400) (=dkw-17129) (=u6c56)
(u2ff1-u5c71-u5ddb)
(zihai-013705)
(hkcs_m6c56)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部