GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

cdp-8a60-var-001 (台湾中央研究院CDP外字 8A60 别字形) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u5369) (u5369-01)
(u5369-02) (=fzyouhei_u5369)
(u5369-02-itaiji-001)
(u5369-02-var-001)
(u5369-02-var-002)
(u5369-04)
(u5369-itaiji-001)
(u5369-j) (=zihai-015401) (=u5369) (=jmj-007880) (=juki-5369) (=u5369-ue0100) (=u2f19) (=koseki-032820) (=aj1-04316) (=dkw-02836) (=cbeta-08254)
(u5369-var-001)
(u5369-var-003)
(u5369-var-004) (=cdp-8b5a)
(u5369-var-005)
(cdp-89a7) (=u5369-var-002)
(cdp-8a60) (=unstable-bsh-f000)
(cdp-8a60-04)
(cdp-8a60-var-001)
(sawd-31414)
(twedu-a02474-006) (=tomita_rtk-1325-02)
(u2ffb-u200ca-u31c7)
(u2ffb-u200ca-u31c7-var-001)
(u2ffb-u200ca-u31c7-var-002)
(u2ffb-u200cc-u4e85)
(u3117) (=c1-2559)
(hkcs_m5369)
(hkcs_m5369-p02-s00)
(hkcs_m5369-v01-p01-s00)
(hkcs_u5369-02)
(univerx_u5369)
异体字: (u2f19)
[康煕部首(非漢字)]
(u353e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u353e-01)
(u353e-01-var-001)
(u353e-02)
(u353e-14)
(u353e-g) (=zihai-015402) (=u2e8b) (=dkw-02837)
(u353e-g01)
(u353e-g02)
(u353e-j) (=u353e-ja) (=gt-03611) (=u353e-ue0101) (=u353e-ue0100) (=koseki-032830) (=juki-353e) (=aj1-14110) (=u353e) (=u353e-k) (=jmj-000282)
(u353e-k14)
(u353e-t) (=cdp-8be6)
(u353e-t02)
(u353e-var-001) (=cbeta-21114)
(u353e-var-002) (=cdp-896f)
(toki-01012370) (=u353e-ue0102)
(u2ff1-u5369-u4e00)
(hkcs_m353e)
(hkcs_m353e-p02-s00)
(hkcs_m353e-p14-s00)
(hkcs_u353e)
(hkcs_u353e-02)
(u536a)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u536a) (=zihai-015403) (=cdp-8d7a) (=dkw-02838) (=koseki-032840) (=jmj-007881)
(u536a-01)
(u536a-02)
(u536a-02-var-001)
(u536a-07-var-001)
(u536a-itaiji-001)
(u2ff4-u961d-u4e36-02)
(hkcs_m536a)
𠁡 (u20061)
[同型異字]
(u20061) (=zihai-001103) (=kx-0078022) (=tron-08-2165) (=dkw-00069) (=dkw-02775) (=koseki-152670) (=kx-007822) (=cdp-87b1) (=jmj-030353)
(gt-00103)
(hkcs_m20061)
𠁾 (u2007e)
[異體字(漢語大字典)]
(u2007e) (=koseki-032860) (=dkw-02840)
(u2007e-itaiji-001)
(cdp-87d2)
(jmj-030368)
(zihai-002308)
(hkcs_m2007e)
(hkcs_u2007e)
𢎟 (u2239f)
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u2239f-g) (=zihai-067208)
(u2239f-jv) (=u2239f) (=cdp-886c)
(u2239f-var-001)
(koseki-109650) (=dkw-09697)
𭅲 (u2d172)
[その他]
(u2d172) (=extf-00850)
(jmj-057105)
(koseki-032870)
(zihai-015404)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部