GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

dkw-03058 (『大漢和辞典』3058) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

諸橋轍次《大汉和辞典》

关联字形

关联字:𠫓 (u20ad3) (u20ad3-03)
(u20ad3-03-var-001)
(u20ad3-03-var-002)
(u20ad3-03-var-003)
(u20ad3-03-var-004)
(u20ad3-03-var-005)
(u20ad3-03-var-006)
(u20ad3-03-var-007)
(u20ad3-07-var-001)
(u20ad3-07-var-002)
(u20ad3-09-var-001)
(u20ad3-09-var-002)
(u20ad3-g) (=zihai-000137)
(u20ad3-g03)
(u20ad3-j) (=u20ad3) (=u20ad3-ue0101) (=jx2-2359) (=juki-aab5) (=u20ad3-ue0100) (=koseki-035470) (=aj1-17337)
(u20ad3-t)
(u20ad3-t03)
(u20ad3-var-001) (=koseki-035360) (=dkw-03058) (=u20ad3-ue0102) (=cdp-8b7e) (=jmj-031959)
(u20ad3-var-002) (=jmj-031960)
(extf-00182)
(g-cy1977)
(toki-01013100)
(u2ff1-u4ea0-u53b8)
(u2ff1-u4ea0-u53b8-var-001)
(u2ff1-u4ea0-u53b8-var-002)
(u310a) (=c1-254c)
(zihai-000516)
(ebag_kxr-00007) (=ebag_kxr-01160)
(ebag_s028-003)
(hkcs_m20ad3)
(hkcs_m20ad3-p03-s00)
(hkcs_m20ad3-p03-s01)
(hkcs_m20ad3-p03-s02)
(n-gtwinppx_u20ad3) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-213)
异体字: (u310a)
[ボポモフォ]
(u342c)
[異體字(民國教育部)]
(u342c-01)
(u342c-01-var-001)
(u342c-02)
(u342c-02-var-001)
(u342c-02-var-002)
(u342c-02-var-003)
(u342c-02-var-004)
(u342c-02-var-005)
(u342c-02-var-006)
(u342c-02-var-007)
(u342c-03)
(u342c-07-var-001) (=zihai-013215)
(u342c-g)
(u342c-g01)
(u342c-g02)
(u342c-j) (=u342c-ja) (=u342c) (=gt-00394) (=kx-0088015) (=cbeta-07308) (=u342c-ue0101) (=u342c-ue0100) (=koseki-003630) (=juki-342c) (=dkw-00296) (=aj1-17246) (=kx-008815) (=jmj-000025) (=soupcum_khitanlarge-097)
(u342c-t02)
(u342c-var-001) (=cdp-8c50) (=u342c-ue0102)
(u342c-var-002)
(koseki-098140)
(u2ff1-cdp-8baa-u2bda7)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7) (=unstable-bsh-f18a) (=extd-00010)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-02) (=u342c-02-itaiji-001)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-02-var-001)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-02-var-002)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-02-var-003) (=u342c-02-itaiji-002)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-02-var-004)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-02-var-005)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-var-001)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-var-002) (=g-cyy00005) (=zihai-000509) (=u342c-itaiji-001)
(zihai-020016)
(hkcs_m342c)
(hkcs_m342c-p02-s00)
(hkcs_m342c-p02-s01)
(hkcs_m342c-p02-s02)
(hkcs_m342c-p26-s00)
(hkcs_u342c)
(hkcs_u342c-02)
(n-gtwinppx_u342c)
(u4e91)
[同型異字]
(u4e91-01)
(u4e91-02)
(u4e91-02-var-001)
(u4e91-04) (=sosho-u8a00-04-001)
(u4e91-04-var-003)
(u4e91-08)
(u4e91-09)
(u4e91-14)
(u4e91-g)
(u4e91-g01)
(u4e91-g02)
(u4e91-g04)
(u4e91-g14) (=hkcs_u4e91-14)
(u4e91-itaiji-001)
(u4e91-j) (=kx-0086008) (=aj1-01248) (=dkw-00254) (=juki-4e91) (=koseki-003080) (=kx-008608) (=u4e91-k) (=u4e91-ue0100) (=jmj-006441) (=gt-00335) (=u4e91)
(u4e91-k01)
(u4e91-t01)
(u4e91-t02)
(u4e91-t04)
(u4e91-t14)
(u4e91-v)
(u4e91-v14)
(u4e91-var-001) (=u4e91-h) (=lgccc-0050) (=u4e91-t)
(u4e91-var-002) (=u2ff1-u4e36-u20ad4) (=unstable-bsh-f7a4)
(u4e91-var-003)
(cbeta-21376)
(hen-259005)
(k5-02d6)
(u2ff1-u4e8c-u53b8)
(hkcs_m4e91)
(hkcs_m4e91-p01-s00)
(hkcs_m4e91-p02-s00)
(hkcs_m4e91-p02-s01)
(hkcs_m4e91-p04-s00)
(hkcs_m4e91-p14-s00)
(hkcs_u4e91)
(hkcs_u4e91-04)
(hkcs_u4e91-04-var-001)
(kigo0355_fgh4e91)
(n-gtwinppx_kanjibeya-002-029)
(u7a81)
[異體字(漢語大字典)]
(u7a81) (=dkw-25424) (=jmj-019221) (=aj1-03237) (=koseki-284640) (=u7a81-ue0100) (=juki-7a81) (=u7a81-ue0102)
(u7a81-01-var-001)
(u7a81-02-var-001)
(u7a81-02-var-002)
(u7a81-g)
(u7a81-g01)
(u7a81-k01)
(u7a81-t)
(u7a81-t01)
(u7a81-v07)
(u7a81-var-001)
(u7a81-var-002)
(u7a81-var-003)
(u7a81-var-004)
(toki-01068460) (=u7a81-ue0104)
(u2ff0-ufa55-u21fe8)
(ufa55) (=dkw-25439) (=jmj-030283) (=aj1-13373) (=koseki-284800) (=u7a81-k) (=u7a81-ue0101) (=juki-fa56) (=u7a81-ue0103) (=u7a81-ufe00)
(barcos_b122-590n)
(hkcs_m7a81)
(hkcs_m7a81-p01-s00)
(hkcs_m7a81-p02-s00)
(hkcs_m7a81-p02-s01)
(hkcs_u7a81)
(kongmu_u2ff1-u7a74-u4eba)
(tomm_ufa55)
𡿮 (u21fee)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21fee)
(u21fee-g)
(u21fee-t) (=jmj-034911) (=koseki-098150) (=u21fee-ue0102)
(dkw-03081) (=extf-02179) (=koseki-035620) (=u21fee-ue0100)
(koseki-098230) (=dkw-08682) (=u21fee-ue0101)
(u2ff1-u20ad3-cdp-885e)
(hkcs_m21fee)
𬻁 (u2cec1)
[その他]
(u2cec1-j) (=u2cec1) (=koseki-032330) (=jmj-057104) (=extf-00840) (=dkw-02787)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部