GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

dkw-07064 (『大漢和辞典』7064) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

諸橋轍次《大汉和辞典》

关联字形

关联字: (u5b85) (u5b85-02)
(u5b85-02-var-001)
(u5b85-g)
(u5b85-g02)
(u5b85-j) (=ufa04-k) (=u5b85) (=dkw-07064) (=jmj-010110) (=ufa04) (=u5b85-ufe00) (=u5b85-ue0101) (=u5b85-ue0100) (=u5b85-k) (=koseki-080320) (=juki-5b85) (=aj1-02896)
(u5b85-var-001)
(koseki-080680) (=u5b85-ue0102)
(u2ff1-u5196-u4e47-itaiji-001)
(u2ffb-u5b85-u4e36-var-001)
(u2ffb-u5b85-u4e36-var-002)
(zihai-051439)
(hkcs_m5b85)
(hkcs_m5b85-p02-s00)
(hkcs_u5b85)
异体字: (u386f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u386f) (=dkw-09225) (=jmj-001010) (=koseki-104450)
(u386f-g)
(u386f-t)
(hkcs_m386f)
(hkcs_m386f-p02-s00)
(hkcs_u386f)
(u5387)
[異體字(漢語大字典)]
(u5387) (=cbeta-01400) (=zihai-003522) (=cdpo-a0ba) (=aj1-21237) (=dkw-02895) (=juki-5387) (=koseki-033560) (=u5387-ue0100) (=jmj-007922)
(zihai-003546)
(hkcs_m5387)
(hkcs_u5387)
(u579e)
[異體字(民國教育部)]
(u579e) (=u579e-ue0100) (=koseki-057620) (=juki-579e) (=jmj-009021) (=dkw-05051) (=aj1-17432)
(nyukan-f144)
(hkcs_m579e)
(u5ea6)
[異體字(漢語大字典)]
(u5ea6-01)
(u5ea6-01-var-001)
(u5ea6-02)
(u5ea6-02-var-002)
(u5ea6-02-var-003)
(u5ea6-g)
(u5ea6-g01)
(u5ea6-g02)
(u5ea6-itaiji-002)
(u5ea6-j) (=ufa01-k) (=ufa01) (=u5ea6-ufe00) (=u5ea6-ue0101) (=u5ea6-ue0100) (=u5ea6) (=tudien-15113) (=koseki-105340) (=juki-5ea6) (=jmj-010996) (=dkw-09313) (=aj1-03155)
(u5ea6-k)
(u5ea6-t) (=u5ea6-h)
(u5ea6-v)
(koseki-105400) (=u5ea6-ue0102)
(koseki-901580) (=tron-09-836a) (=juki-ac49)
(shincho-03127)
(twedu-a01210-020)
(u1b078) (=jmj-090124)
(u2ff0-u706b-u5ea6) (=irg2017-02354)
(u2ff0-u706b-u5ea6-var-001) (=g-z1381101) (=sawn-f43ca)
(u2ff8-u5e7f-u2ff1-u8279-u6535)
(u2ff8-u5e7f-u2ff1-u9fb7-u53c8)
(u2ff8-u5e7f-u30c9) (=u5ea6-itaiji-001)
(u2ff8-u5e7f-u6b62) (=unstable-bsh-f8a2)
(zihai-011513)
(zihai-051533)
(zihai-051617)
(zihai-111325)
(ebag_s112-005)
(hkcs_m5ea6)
(hkcs_m5ea6-p01-s00)
(hkcs_m5ea6-p01-s01)
(hkcs_m5ea6-p02-s00)
(hkcs_u5ea6)
(n-gtwinppx_u5ea6-2)
(ufa04)
[UCS互換]
𡊾 (u212be)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u212be) (=dkw-05068) (=koseki-057780)
(hkcs_m212be)
𡧜 (u219dc)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u219dc) (=dkw-49024) (=koseki-080950)
𡧪 (u219ea)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u219ea) (=dkw-07127) (=koseki-081010)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部