GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

dkw-09201 (『大漢和辞典』9201) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

諸橋轍次《大汉和辞典》

关联字形

关联字:𢆼 (u221bc) (u221bc)
(u221bc-g) (=zihai-020801)
(koseki-104110) (=dkw-09201)
异体字: (u5e7e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5e7e-02)
(u5e7e-02-var-001)
(u5e7e-02-var-002)
(u5e7e-02-var-003)
(u5e7e-02-var-004)
(u5e7e-g)
(u5e7e-g02)
(u5e7e-itaiji-004)
(u5e7e-j) (=sarashina_hkrm-01051611) (=u5e7e) (=dkw-09208) (=jmj-010958) (=u5e7e-k) (=u5e7e-ue0102) (=juki-5e7e) (=aj1-01586) (=u5e7e-ue0100) (=koseki-104240)
(u5e7e-t)
(u5e7e-ue0101) (=jmj-057437) (=koseki-104260) (=u5e7e-ue0104) (=aj1-13700)
(u5e7e-ue0103) (=jmj-057436) (=koseki-104230)
(u5e7e-var-001)
(u5e7e-var-002)
(u5e7e-var-003)
(u5e7e-var-004)
(cdp-85a6)
(cdp-8ba4) (=unstable-bsh-f2bd) (=ebag_s062-240)
(cdp-8ba4-var-001)
(cdp-8ba4-var-002) (=u5e7e-05-itaiji-001)
(cdp-8ba4-var-003)
(cdp-8ba4-var-005)
(cdp-8ba4-var-006)
(cdp-8ba4-var-007)
(cdp-8ba4-var-008)
(koseki-900210) (=tron-09-833b) (=toki-01102740) (=juki-ac1a)
(sdjt-04321)
(sdjt-04324)
(sosho-u5e7e-001)
(twedu-a01200-001)
(twedu-a01200-002)
(twedu-a01200-013)
(twedu-a01200-016)
(u1b024) (=ninjal-070040010) (=jmj-090036)
(u1b025) (=jmj-090037) (=ninjal-070040020)
(u2ff1-cdp-89b2-u2ff8-u201a3-u2090e)
(u2ff1-cdp-89b2-u2ff8-u5382-u2ff0-u4e36-u2090e)
(u2ff1-cdp-89b2-u2ff9-u6208-u4eba)
(u2ff1-u221b6-cdp-89d9-var-001)
(u2ff1-u221b6-cdp-89f4)
(u2ff1-u221b6-u2b820)
(u2ff1-u221b6-u2b820-var-001)
(u2ff1-u221b6-u2ff9-u2b820-u31c9-var-001)
(u2ff1-u221b6-u2ff9-u5f0b-cdp-8ba2-var-001)
(u2ff1-u221b6-u2ff9-u5f0b-u5f61-var-001)
(u2ff1-u221b6-u2ffb-u5f0b-u31c9-var-001)
(u2ff1-u221b6-u5f0b-var-001)
(u2ff9-u2ffb-cdp-89ae-u6208-u4eba) (=u5e7e-itaiji-002)
(u2ff9-u2ffb-u221b6-u5f0b-u20088)
(u2ff9-u2ffb-u4e37-u6208-u4eba) (=u5e7e-itaiji-003)
(u2ff9-u2ffb-u4e37-u6208-u4eba-02)
(u2ffb-cdp-89ae-cdp-89d9) (=cdp-8ba4-itaiji-002)
(u2ffb-cdp-89ae-u6208) (=cdp-8ba4-itaiji-001)
(u2ffb-u221b6-u20001)
(u2ffb-u2ff0-cdp-89a6-cdp-89a6-cdp-89d9)
(u2ffb-u2ff1-u5e7a-u4eba-u6208)
(u2ffb-u2ff1-u5e7a-u4eba-u6208-var-001)
(u2ffb-u4e37-cdp-89d9)
(u2ffb-u4e37-u6208)
(u2ffb-u4e37-u620d)
(zihai-020309)
(zihai-071337)
(zihai-071403)
(fitzgerald_u-1b024)
(fitzgerald_u-1b025)
(hkcs_m5e7e)
(hkcs_m5e7e-c01-c01)
(hkcs_m5e7e-c01-p05-s00)
(hkcs_m5e7e-c01-p05-s01)
(hkcs_m5e7e-c01-p05-s02)
(hkcs_m5e7e-p02-s00)
(hkcs_u5e7e)
(n-gtwinppx_kanjishashin-004-012)
(n-gtwinppx_u5e7e)
(narutaki_my-gaiji-003)
(yoshiciv_cursivised-u5e7e)
(zhangxinfang_hkrm-05060831)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部