GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

dkw-17101 (『大漢和辞典』17101) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

諸橋轍次《大汉和辞典》

关联字形

关联字: (u6c3e) (u6c3e) (=dkw-17101) (=aj1-03417) (=juki-6c3e) (=koseki-193340) (=u6c3e-ue0100)
(u6c3e-04)
(u6c3e-j) (=u6c3e-g) (=u6c3e-k) (=jmj-015045)
(u6c3e-t) (=u6c3e-h)
(u2ff0-u53e3-u6c3e)
(u2ff0-u53e3-u6c3e-var-001)
(hkcs_m6c3e)
(hkcs_u6c3e)
异体字: (u3cb9)
[異體字(民國教育部)]
(u3cb9) (=dkw-17093) (=juki-3cb9) (=koseki-193450) (=jmj-002033)
(hkcs_m3cb9)
(u6c4e)
[異體字(漢語大字典)]
(u6c4e-j) (=u6c4e) (=u6c4e-ue0101) (=u6c4e-ue0100) (=u6c4e-k) (=koseki-193570) (=juki-6c4e) (=jmj-015061) (=j90-4846) (=dkw-17120) (=aj1-03418)
(u6c4e-var-001)
(cc-2322)
(k5-0774)
(toki-01048330)
(toki-01048340)
(toki-01048430)
(u2f8fa) (=dkw-49206) (=jmj-015062) (=koseki-193830) (=u6c4e-ue0102) (=u6c4e-ufe00)
(hkcs_m6c4e)
(hkcs_u6c4e)
(u6c5c)
[同型異字]
[異體字(民國教育部)]
(u6c5c) (=dkw-17136) (=aj1-08511) (=juki-6c5c) (=koseki-193720) (=u6c5c-ue0100) (=jmj-015078)
(u2ff0-u51ab-u5df3) (=toki-01008490)
(u2ff0-u6c35-u5df2)
(hkcs_m6c5c)
(hkcs_u6c5c)
(u6cdb)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
(u6cdb-j) (=u6cdb-ue0100) (=u6cdb-k) (=u6cdb) (=koseki-195340) (=juki-6cdb) (=jmj-015220) (=dkw-17298) (=aj1-05407)
(u6cdb-t)
(qin-ff006) (=geog-qin-2006)
(qin-ff007) (=geog-qin-2007)
(qin-ff008) (=geog-qin-2008)
(u2ff1-u4e3f-u5df3) (=unstable-bsh-f884)
(u2ff1-u4e3f-u5df3-var-001)
(ebag_s085-028)
(hkcs_m6cdb)
(hkcs_u6cdb)
𣲆 (u23c86)
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u23c86-jv) (=u23c86) (=toki-01048350)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部