GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

dkw-23237 (『大漢和辞典』23237) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

諸橋轍次《大汉和辞典》

关联字形

关联字: (u771f) (u771f) (=u771f-j) (=u771f-k) (=aj1-02565) (=j90-3f3f) (=juki-771f) (=u771f-ue0100) (=u771f-ue0102) (=jmj-018173)
(u771f-01)
(u771f-02)
(u771f-g) (=u771f-t) (=u771f-h) (=fzyouhei_u771f)
(u771f-g02)
(u771f-itaiji-001)
(u771f-itaiji-002)
(u771f-itaiji-004)
(u771f-itaiji-006)
(u771f-itaiji-008)
(u771f-ue0104)
(u771f-ue0106) (=toki-01062480)
(u771f-ue0107) (=juki-b64a)
(u771f-var-001)
(u771f-var-002)
(u771f-var-003)
(u771f-var-004) (=extd-00472)
(u771f-var-005)
(u771f-var-006)
(u771f-var-008)
(dkw-23236)
(dkw-23237)
(gt-69758)
(irg2015-02736)
(irg2015-02743)
(kikkou-shin2)
(koseki-017450) (=u771f-ue0103) (=u771f-v)
(toki-01007500)
(toki-01062530)
(toki-01062550)
(twedu-a02768-023)
(u2f946) (=koseki-259890) (=u771f-ufe00)
(u2f947) (=u771f-ue0101) (=u771f-ue0105) (=nyukan-ef96) (=u771f-ufe01) (=juki-b649) (=koseki-260330) (=aj1-13854)
(u2ff1-u76f4-u516b)
(u2ff1-u771f-u5902-var-001)
(u2ff3-u5341-u20003-u516b)
(u2ff3-u5341-u4e14-u516b) (=u771f-itaiji-003)
(u2ff3-u5341-u4e14-u516b-var-001) (=u771f-itaiji-005)
(u2ff3-u5341-u4e14-u516b-var-002)
(u2ff3-u5341-u4e14-u516b-var-003)
(u2ff3-u5c71-u76ee-u516d)
(utc-00982) (=unstable-bsh-f008) (=u2ff1-u5341-u2ffb-u20003-u4eba) (=irg2015-00449)
(zihai-003153)
(barcos_b64-2702)
(ebag_s154-188)
(ebag_s215-044)
(hkcs_m771f)
(hkcs_m771f-p01-s00)
(hkcs_u771f)
(hkcs_u771f-01)
(hkcs_u771f-02)
异体字: (u7471)
[可洪音義研究]
(u7471) (=u7471-ue0101) (=u7471-ue0100) (=koseki-237230) (=juki-7471) (=ebag_kxr-01422) (=ebag_kxr-01402) (=aj1-14827)
(u7471-g) (=zihai-072745)
(u7471-ue0104) (=toki-01058700)
(u7471-ue0105) (=toki-01058880)
(u7471-var-001)
(u7471-var-002)
(dkw-21167)
(dkw-21168)
(koseki-237240) (=u7471-ue0102) (=n-gtwinppx_ksbs100)
(koseki-237400) (=u7471-ue0103) (=nyukan-f558)
(u2f930) (=u7471-ufe01)
(ufaa1) (=u7471-ufe00)
(zihai-073226)
(zihai-073351)
(zihai-073352)
(hkcs_m7471)
(u771e)
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(原規格分離)]
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
[韓国人名]
(u771e) (=aj1-05816) (=cdp-88e9) (=j90-6243) (=juki-771e) (=koseki-259880) (=u771e-k) (=u771e-ue0101) (=u771e-ue0102) (=jmj-018170)
(u771e-07-var-001)
(u771e-g) (=u771e-h)
(u771e-itaiji-001) (=u771f-itaiji-001)
(u771e-itaiji-002)
(u771e-itaiji-003)
(u771e-itaiji-004)
(u771e-itaiji-005)
(u771e-itaiji-006)
(u771e-itaiji-007)
(u771e-itaiji-008)
(u771e-itaiji-009)
(u771e-j)
(u771e-t)
(u771e-ue0100) (=u771e-ufe00) (=aj1-13357)
(u771e-ue0103) (=juki-b651)
(u771e-ue0104) (=jmj-058159) (=koseki-260340) (=juki-b64b)
(u771e-ue0105) (=koseki-017440)
(u771e-ue0106) (=juki-b652)
(u771e-var-001)
(u771e-var-003)
(u771e-var-004)
(dkw-23235)
(u2f945)
(u2ff1-u209e1-u516b)
(u2ff1-u2ffa-u200ca-u6709-u516b)
(u2ff3-u5315-u4e14-u516b) (=extd-00733)
(u2ff3-u5315-u4e14-u516b-var-001) (=u771e-var-002)
(u2ff3-u53b6-u4e14-u516b)
(dzimuguri_u771e-2)
(dzimuguri_u771e-ue0100)
(hkcs_m771e)
(hkcs_m771e-p01-s00)
(hkcs_m771e-p02-s00)
(hkcs_m771e-p02-s01)
(hkcs_m771e-p08-s00)
(hkcs_u771e)
(n-gtwinppx_u771e)
(umbreon126_u771e-itaiji-001)
(u9755)
[漢語俗字叢考]
(u9755) (=juki-9755) (=aj1-20314) (=toki-01097410) (=u9755-ue0100) (=u9755-ue0103)
(jsp-6732) (=dkw-42569) (=aj1-08696) (=juki-beb5) (=u9755-ue0101) (=u9755-ue0102)
(juki-b3df) (=extf-03744) (=jmj-059757) (=u2db66)
(juki-beb4) (=toki-01097420) (=u9755-ue0104)
(nyukan-f8a2)
(toki-01097390) (=u9755-ue0105)
(u2ff0-u6b63-u771f) (=unstable-bsh-e98b)
(hkcs_m9755)
(hkcs_u9755)
𠤛 (u2091b)
[異體字(民國教育部)]
(u2091b)
(koseki-030000) (=dkw-02586) (=jmj-031656)
(hkcs_m2091b)
𡙊 (u2164a)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2164a) (=dkw-05968) (=koseki-068440)
𩺘 (u29e98)
[疑難字續考]
(u29e98-g)
(u29e98-jv) (=u29e98)
真 (u2f946)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]
真 (u2f947)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部