GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

ebag_s172-066 (ユーザー ebag 占有グリフ s172-066) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u96c5) (u96c5-g)
(u96c5-itaiji-001)
(u96c5-itaiji-002)
(u96c5-itaiji-003)
(u96c5-itaiji-004)
(u96c5-itaiji-005)
(u96c5-itaiji-006)
(u96c5-itaiji-008)
(u96c5-itaiji-009)
(u96c5-itaiji-010)
(u96c5-itaiji-011)
(u96c5-itaiji-013)
(u96c5-itaiji-015)
(u96c5-itaiji-016)
(u96c5-j) (=u96c5) (=jmj-027722) (=u96c5-ue0103) (=u96c5-ue0100) (=u96c5-k) (=koseki-476390) (=juki-96c5) (=aj1-01389)
(u96c5-t)
(u96c5-ue0101) (=aj1-13420) (=j83-326d)
(u96c5-ue0102) (=dkw-41973) (=aj1-13671) (=koseki-475980) (=u96c5-ue0104)
(heisei-tk01057050)
(juki-c0ff) (=u96c5-ue0105)
(shincho-13832)
(toki-01057050)
(u2ff0-u7259-u27607)
(zihai-071047)
(ebag_s172-066)
(hkcs_m96c5)
(hkcs_u96c5)
(n-gtwinppx_kanjishashin-003-012)
(n-gtwinppx_u96c5)
异体字: (u4f22)
[異體字(漢語大字典)]
(u4f22-g) (=zihai-006704)
(u4f22-jv) (=u4f22)
(hkcs_m4f22)
(hkcs_u4f22)
(u758b)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u758b-03)
(u758b-03-itaiji-001)
(u758b-04)
(u758b-04-itaiji-001)
(u758b-04-itaiji-002)
(u758b-04-itaiji-003)
(u758b-05)
(u758b-07-itaiji-001)
(u758b-08-var-001)
(u758b-itaiji-001)
(u758b-j) (=dkw-21994) (=u758b-t) (=aj1-03479) (=koseki-246800) (=u2f66) (=u758b-k) (=u758b-ue0100) (=juki-758b) (=twedu-a02657) (=twedu-a00425-012) (=twedu-a02067-012) (=u758b)
(u758b-var-001)
(twedu-a00425-006) (=twedu-a02657-001)
(u2ffa-u200ca-u53e3)
(u2ffa-u200ca-u53e3-var-001)
(u2ffa-u200ca-u53e3-var-002)
(u2ffa-u200ca-u53e3-var-003)
(zihai-000427)
(zihai-000428)
(hkcs_m758b)
(hkcs_m758b-p02-s00)
(hkcs_m758b-p03-s00)
(hkcs_m758b-p04-s00)
(hkcs_u758b-04)
(n-gtwinppx_u758b)
(n747_cpn-sat-s04a)
(u9d09)
[異體字(漢語大字典)]
(u9d09) (=dkw-46738) (=juki-c046) (=aj1-14272) (=jx1-2004-726d) (=koseki-529190) (=u9d09-ue0101) (=u9d09-ue0103)
(u9d09-g)
(u9d09-t)
(j90-726d) (=aj1-07362) (=jx1-2000-726d) (=koseki-530180) (=u9d09-k) (=tudien-00117) (=u9d09-ue0102) (=juki-9d09) (=u9d09-ue0100)
(juki-c04b) (=u9d09-ue0104)
(hkcs_m9d09)
(hkcs_u9d09)
(n-gtwinppx_u9d09)
𣨫 (u23a2b)
[漢語俗字叢考]
(u23a2b) (=dkw-16511) (=koseki-187230)
𤴓 (u24d13)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24d13-04)
(u24d13-05)
(u24d13-14)
(u24d13-24)
(u24d13-jv) (=cbeta-12326) (=u24d13) (=dkw-21995) (=twedu-a02067-003) (=twedu-a02657-002) (=twedu-a00425-013) (=koseki-246810) (=cdp-8bce) (=juki-b600)
(cbeta-09421) (=k5-02d8)
(zihai-000320)
(hkcs_m24d13-p24-s00)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部