GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

gt-15995 (GT番号 015995) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u6453) (u6453) (=dkw-12576) (=aj1-21654) (=gt-15995) (=jsp-405d) (=juki-6453) (=koseki-141220) (=u6453-ue0100) (=u6453-ue0101) (=jmj-012679)
(u6453-var-001) (=gt-15855) (=juki-b21b) (=koseki-140910) (=nyukan-f264) (=u6453-ue0102) (=jmj-012678)
(zihai-100818)
(hkcs_m6453)
异体字: (u385d)
[入管正字]
(u385d-jv) (=dkw-09044) (=gt-11414) (=jmj-000991) (=koseki-102380) (=u385d)
(u385d-var-001) (=gt-11378) (=u385d-g)
(hkcs_m385d)
(u5873)
[入管正字]
(u5873-jv) (=u5873) (=koseki-061620) (=jmj-009239) (=dkw-05386) (=cbeta-07845)
(u5873-var-001)
(zihai-023735)
(hkcs_m5873)
(u6340)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u6340-jv) (=dkw-12120) (=u6340) (=koseki-136210) (=gt-15351) (=jmj-012380)
(hkcs_m6340)
(hkcs_u6340)
(u6367)
[異體字(漢語大字典)]
(u6367-itaiji-001)
(u6367-j) (=linchuyi_hkrm-03039810) (=u6367-ue0100) (=u6367-k) (=koseki-136990) (=juki-6367) (=jmj-012423) (=aj1-03659) (=u6367)
(j83-4a7b) (=dkw-12189) (=aj1-13507) (=u6367-ue0101)
(dzimuguri_u6367)
(hkcs_m6367)
(u69f0)
[入管正字]
(u69f0-g) (=sawd-15916)
(u69f0-jv) (=dkw-15373) (=juki-69f0) (=koseki-173980) (=u69f0) (=jmj-014383)
(hkcs_m69f0)
(u7e2b)
[異體字(漢語大字典)]
(u7e2b-itaiji-002)
(u7e2b-itaiji-003)
(u7e2b-j) (=dkw-27805d) (=aj1-03667) (=j90-4b25) (=juki-7e2b) (=u7e2b) (=u7e2b-ue0100) (=u7e2b-ue0102)
(u7e2b-t)
(u7e2b-ue0103)
(u7e2b-var-001)
(aj1-14024) (=u7e2b-ue0101) (=dkw-27809) (=u7e2b-k) (=koseki-310830) (=juki-b853)
(koseki-310660) (=jmj-020344)
(toki-01072440) (=u7e2b-ue0104)
(u2ff0-u7e9f-u4e30) (=unstable-bsh-f07c) (=u7e2b-itaiji-001) (=u25fab-itaiji-001)
(hkcs_m7e2b)
(hkcs_u7e2b)
(u7e84)
[入管正字]
(u7e84)
(hkcs_m7e84)
(u7f1d)
[入管正字]
(u7f1d-g) (=sawd-15918) (=u7f1d) (=u7f1d-jv)
(u7f1d-var-001)
(u7f1d-var-002)
(hkcs_m7f1d)
𭢊 (u2d88a)
[その他]
(u2d88a-g) (=u2ff0-u624b-u9022) (=sawn-f46e7) (=g-z1641201)
(u2d88a-jv) (=u2d88a) (=extf-02898)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部