GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

gt-78388 (GT番号 078388) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字:𨒃 (u28483) (u28483-jv) (=tron-03-4650) (=u28483) (=koseki-438850) (=gt-51926) (=jmj-050811) (=dkw-38774)
(u28483-t) (=c5-2b4f)
(u28483-var-001) (=gt-51831) (=tron-03-454f) (=u28483-g) (=u28483-i)
(u28483-var-002) (=gt-78388) (=tron-03-6aed)
(u28483-var-003) (=tron-03-6b80) (=gt-78405)
(hkcs_m28483)
异体字: (u53db)
[疑難字考釋與研究]
(u53db-j) (=u53db) (=jmj-008009) (=u53db-ue0103) (=u53db-ue0101) (=u53db-k) (=koseki-036710) (=jx1-2004-4840) (=juki-ae9e) (=gt-04012) (=dkw-03166) (=aj1-07978)
(u53db-var-001) (=juki-ae9f) (=u53db-ue0104) (=gt-75796) (=jmj-008011)
(u53db-var-002) (=juki-aea0) (=u53db-ue0105) (=jmj-008012) (=gt-75797)
(u53db-var-003) (=u53db-ue0106) (=jmj-057140) (=extd-00917) (=koseki-036810)
(cc-3862)
(j90-4840) (=aj1-03412) (=gt-04013) (=juki-53db) (=jx1-2000-4840) (=koseki-036770) (=u53db-ue0100) (=u53db-ue0102) (=jmj-008010)
(zihai-003729)
(hkcs_m53db)
(hkcs_u53db)
(u6089)
[疑難字考釋與研究]
(u6089-08)
(u6089-g)
(u6089-j) (=u6089) (=u6089-k) (=juki-6089)
(u6089-t)
(u6089-var-001)
(aj1-02281) (=dkw-10635) (=koseki-120550) (=u6089-ue0100) (=jmj-011578)
(u2ff1-u91c6-u529b-var-001)
(hkcs_m6089)
(hkcs_m6089-p02-s00)
(u7554)
[疑難字考釋與研究]
(u7554) (=u7554-ue0102) (=u7554-ue0100) (=koseki-244760) (=juki-7554) (=jmj-017676) (=aj1-03422)
(aj1-13988) (=u7554-ue0103) (=u7554-ue0101) (=u7554-k) (=koseki-244480) (=juki-b5f8) (=dkw-21801)
(hkcs_m7554)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部