GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

hentaigana-u4f0a-i-001 (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u4f0a) (u4f0a-08)
(u4f0a-itaiji-003)
(u4f0a-j) (=hitsujun-u4f0a-006) (=gt-00523) (=u4f0a) (=kx-0095015) (=jmj-006569) (=u4f0a-ue0101) (=u4f0a-ue0100) (=u4f0a-k) (=kx-009515) (=koseki-005250) (=juki-4f0a) (=j90-304b) (=dkw-00432) (=aj1-01167)
(u4f0a-t) (=u4f0a-h) (=lgccc-0090)
(juki-ad4d) (=u4f0a-ue0102) (=gt-69624) (=jmj-059314) (=nyukan-efa5) (=toki-01002840)
(koseki-900050) (=tron-09-8325) (=hentaigana-u4f0a-i-001) (=juki-ac04)
(u1b007) (=jmj-090006)
(u2ff0-u4ebb-u2ffb-u4e09-u4e3f) (=gt-69625) (=u4f0a-itaiji-002)
(u2ff0-u4ebb-u5c38) (=irg2015-00136)
(u2ff0-u4ebb-u5c38-var-001) (=z-sat07028)
(u2ff0-u6c35-u6b7b) (=unstable-bsh-f661) (=utc-01570) (=irg2015-01974)
(zihai-006822)
(zihai-012237)
(hkcs_m4f0a)
异体字: (u54bf)
[可洪音義研究]
(u54bf-j) (=u54bf-ue0100) (=koseki-041200) (=juki-54bf) (=jmj-008250) (=dkw-03579) (=aj1-14385) (=u54bf)
(hkcs_m54bf)
(u6d22)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6d22-jv) (=gt-22166) (=koseki-196400) (=jmj-015293) (=dkw-17392) (=u6d22)
(hkcs_m6d22)
𠁼 (u2007c)
[異體字(漢語大字典)]
(u2007c-jv) (=u2007c) (=zihai-002305) (=kx-008013) (=kx-0080013) (=koseki-001080) (=gt-00130) (=dkw-00093) (=jmj-030366)
(cbeta-15117) (=kamiyo_chars-u2007c-var-001)
(cbeta-15469)
𠈽 (u2023d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2023d-jv) (=u2023d) (=kx-010602) (=kx-0106002) (=koseki-008320) (=jmj-030620) (=dkw-00709)
(zihai-010356)
(hkcs_m2023d)
𠜧 (u20727)
[異體字(漢語大字典)]
(u20727-jv) (=u20727)
(dkw-02023)
(zihai-019041)
(hkcs_m20727)
𠜰 (u20730)
[異體字(民國教育部)]
(u20730-jv) (=u20730)
(hkcs_m20730)
𡭕 (u21b55)
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u21b55-04-var-001)
(u21b55-04-var-002)
(u21b55-07-var-001)
(u21b55-09-var-001)
(u21b55-jv) (=u21b55) (=dkw-07476) (=zihai-000247) (=u21b55-us) (=u21b55-g) (=koseki-085040)
(u21b55-t)
(u21b55-var-001)
(hkcs_m21b55)
𢙬 (u2266c)
[可洪音義研究]
(u2266c-jv) (=extf-02520) (=u2266c)
𦯴 (u26bf4)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u26bf4-jv) (=zihai-010439) (=u26bf4)
(koseki-349330) (=dkw-31122)
(u2ff1-u8279-u2ff8-u5c38-u529b)
(u2ff1-ufa5e-u2ff8-u5c38-u529b)
(hkcs_m26bf4)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部