GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_m38b4-p02-s00 (ユーザー hkcs 占有グリフ m38b4-p02-s00) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u38b4) (u38b4) (=u38b4-ue0100) (=koseki-110490) (=juki-38b4) (=jmj-001075) (=dkw-09776)
(u38b4-g)
(u38b4-t) (=twedu-a03762-004)
(u38b4-ue0101) (=jmj-001076) (=gt-76131) (=juki-b10a) (=toki-01029510)
(u38b4-var-001)
(cbeta-09778)
(u2ff9-u5f13-u211aa)
(u2ff9-u5f13-u2ff4-u56d7-u5915)
(hkcs_m38b4)
(hkcs_m38b4-p02-s00)
(hkcs_m38b4-v01)
异体字: (u5364)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u5364-03)
(u5364-g) (=u5364-h) (=cbeta-08966) (=c8-744c) (=u5364-jv) (=u5364) (=u2ee7) (=twedu-b06211-006) (=twedu-b02250-003) (=twedu-a03762-001) (=koseki-032400) (=dkw-02794) (=cdp-8a56) (=c4-234d) (=u5364-t) (=jmj-007875)
(u5364-itaiji-001)
(u5364-itaiji-002)
(u5364-itaiji-003)
(u5364-var-001)
(u2ff1-u535c-u5188)
(u2ff1-u535c-u5ca1)
(u2ff3-u535c-u2e9d-u2ff4-u56d7-cdp-89d5)
(u2ff3-u535c-u361d-u3620)
(u2ff3-u535c-u361d-u3620-itaiji-001)
(u2ff3-u535c-u65e5-u2ff4-u56d7-u200ad)
(u2ff3-u535c-u65e5-u2ff4-u56d7-u200ad-var-001)
(u2ff3-u535c-u65e5-u9fb1)
(zihai-004923)
(barcos_b50-0403)
(barcos_b98-4501)
(hkcs_m5364)
(hkcs_m5364-p03-s00)
(hkcs_u5364-03)
(u5365)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u5365-01-itaiji-001)
(u5365-g)
(u5365-j) (=u5365-t) (=u5365) (=jmj-007876) (=zihai-004829) (=u9e75-itaiji-004) (=u5365-ue0101) (=twedu-a03762-003) (=koseki-032420) (=juki-5365) (=dkw-02796) (=aj1-21235)
(u5365-var-001)
(aj1-19207) (=u5365-ue0100) (=cbeta-05290)
(twedu-a03762-016)
(hkcs_m5365)
(otakusei_u5364-var-001)
西 (u897f)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u897f-01)
(u897f-02)
(u897f-02-var-001)
(u897f-02-var-002)
(u897f-03)
(u897f-03-var-001)
(u897f-07)
(u897f-14)
(u897f-g) (=u897f-h) (=u897f-t) (=twedu-a03762) (=fzyouhei_u897f)
(u897f-g01)
(u897f-g02)
(u897f-g03)
(u897f-g14)
(u897f-itaiji-001) (=u897f-ue0103) (=toki-01084270)
(u897f-j) (=u897f) (=u897f-ue0101) (=u897f-ue0100) (=u897f-k) (=u2ec4) (=koseki-395020) (=juki-897f) (=jmj-024196) (=gt-46803) (=dkw-34763) (=aj1-02658)
(u897f-v)
(u897f-var-001)
(u897f-var-002)
(u897f-var-003) (=c8-7429)
(u897f-var-004)
(u897f-var-005)
(gt-71703)
(koseki-395030) (=u897f-ue0102) (=soupcum_khitanlarge-247) (=juki-c0fb) (=gt-77458)
(twedu-a03762-007)
(twedu-a03762-008)
(twedu-a03762-012)
(twedu-a03762-022)
(twedu-a03762-023)
(twedu-a03762-024)
(twedu-a03762-025)
(twedu-a03762-027)
(twedu-a03762-028)
(twedu-a03762-029)
(twedu-a03762-030)
(twedu-a03762-031)
(twedu-a03762-032)
(u1f002)
(u1f002-var-001)
(u2ff1-u201a2-u7530) (=zihai-010130)
(u2ff1-u4e00-u2ffb-u51f5-u20b9a)
(u2ff1-u4e00-u2ffb-u51f5-u56d7)
(u2ff1-u4e00-u2ffb-u51f5-u56d7-var-001)
(u2ff1-u4e00-u7f52) (=gt-69542)
(u2ff1-u4f5b-u91d1)
(u2ff5-cdp-8bd6-u5fc5-03)
(u2ff5-u2ff1-u2e8a-u5182-cdp-8960)
(u2ffb-u8980-u4e00)
(zihai-010328)
(zihai-067440) (=twedu-a03762-017)
(zihai-075827)
(zihai-118411)
(fitzgerald_jur067) (=juchen-010704)
(fitzgerald_jur068) (=juchen-010705)
(hkcs_m897f)
(hkcs_m897f-p02-s00)
(hkcs_m897f-p02-s01)
(hkcs_m897f-p02-s10)
(hkcs_m897f-p02-s20)
(hkcs_m897f-p03-s00)
(hkcs_m897f-p46-s00)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部