GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_m50da (ユーザー hkcs 占有グリフ m50da) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u50da) (u50da-itaiji-001)
(u50da-itaiji-002)
(u50da-j) (=zihai-009023) (=uf9bb) (=u50da-ufe00) (=u50da-ue0100) (=u50da-k) (=u50da-g) (=u50da) (=kx-011625) (=kx-0116025) (=koseki-012830) (=juki-50da) (=jmj-007076) (=aj1-03973)
(c13-2b2a) (=twedu-a00240-010)
(dkw-01100)
(lgccc-0238)
(u2ff0-u4ebb-u242ef) (=zihai-009220)
(u2ff0-u4ebb-u2ff1-u5b80-u0052)
(zihai-009346)
(hkcs_m50da)
(yoshiciv_u50da-001)
异体字: (u5bee)
[異體字(漢語大字典)]
(u5bee-02)
(u5bee-g)
(u5bee-j) (=z-sat05856) (=uf9bc-k) (=uf9bc) (=u5bee-ufe00) (=u5bee-ue0100) (=u5bee-k) (=koseki-083240) (=juki-5bee) (=jmj-010241) (=aj1-03976) (=u5bee)
(u5bee-var-001)
(u5bee-var-002) (=irg2017-00984)
(cbeta-09051)
(dkw-07325)
(u2ff1-u5b80-u0052) (=u5bee-itaiji-001)
(zihai-113849)
(hkcs_m5bee)
(hkcs_m5bee-p02-s00)
(u7360)
[異體字(漢語大字典)]
(u7360-j) (=u7360-ue0100) (=u7360-js) (=u7360) (=koseki-232200) (=juki-7360) (=jmj-017072) (=aj1-21973)
(dkw-20692)
(u2ff0-u72ad-u4e86) (=extd-04945) (=g-cyy00911) (=unstable-bsh-e1e7) (=u7360-itaiji-001)
(hkcs_m7360)
(uf9bb)
[UCS互換]
𠆨 (u201a8)
[繁簡関係(二簡字)]
(u201a8-jv) (=u201a8) (=unstable-u18c1c) (=dkw-00365) (=toki-01002310) (=zihai-006521) (=gt-00465)
(hkcs_m201a8)
𠏗 (u203d7)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u203d7) (=koseki-013990) (=cbeta-09009) (=jmj-030831)
(dkw-01211)
(zihai-009219)
(hkcs_m203d7)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部