GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_m5546 (ユーザー hkcs 占有グリフ m5546) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u5546) (u5546-g)
(u5546-itaiji-002)
(u5546-j) (=u5546) (=jmj-008376) (=u5546-k) (=u5546-ue0102) (=juki-5546) (=u5546-ue0100) (=koseki-043580) (=aj1-02446) (=gt-04770)
(u5546-t) (=u5546-h) (=fzyouhei_u5546)
(u5546-ue0104) (=koseki-044540)
(u5546-var-001) (=u5546-v)
(aj1-13830) (=dkw-03803) (=juki-aed2) (=u5546-ue0103) (=koseki-044480) (=u5546-ue0101) (=gt-04768) (=jmj-008377)
(irg2017-04098) (=cbeta-08866)
(twedu-a00600-015)
(twedu-a00600-016)
(twedu-a00600-017)
(twedu-a00600-020)
(twedu-a00600-022)
(twedu-a00600-028)
(twedu-a00600-031)
(twedu-a00600-033)
(u2ff1-cdp-8bae-u5182) (=unstable-bsh-f0e2) (=cdp-8bec-05)
(u2ff1-cdp-8bae-u5182-var-001) (=u5546-itaiji-001)
(u2ff1-cdp-8bae-u5182-var-002) (=u2ff3-u4ea0-u4e37-u5182)
(zihai-006343)
(zihai-021507)
(zihai-112527)
(zihai-112626)
(zihai-112729)
(hkcs_m5546)
(hkcs_m5546-p01-s00)
(hkcs_m5546-p02-s00)
(hkcs_m5546-p02-s01)
(hkcs_u5546)
(kamiyo_chars-u5546-itaiji-001)
异体字: (u5547)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u5547-01-var-002)
(u5547-08)
(u5547-08-var-001)
(u5547-g) (=fzyouhei_u5547)
(u5547-g08)
(u5547-j) (=juki-5547) (=u5547-ue0100) (=u5547) (=u5547-ue0101) (=aj1-17370) (=dkw-03804)
(u5547-t)
(u5547-t08)
(u5547-var-001) (=u5547-k) (=koseki-043590) (=jmj-008378) (=gt-04800)
(u5547-var-002) (=kx-0195001) (=u5547-ue0102) (=kx-019501) (=cdp-8c6b) (=gt-66837)
(u5547-var-003) (=koseki-044510)
(u2ff1-cdp-8bae-u518b)
(u2ff1-cdp-8bec-u53e4)
(u2ff1-u516b-u2ff3-u4e28-u820c-u4e85)
(hkcs_m5547)
(hkcs_m5547-p01-s00)
(hkcs_m5547-p02-s00)
(yoshiciv_cursivised-u5547)
(yoshiciv_cursivised-u5547-02)
(u8b2a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8b2a-jv) (=u8b2a) (=dkw-35867) (=koseki-407170) (=juki-8b2a)
(u8b2a-var-001)
(zihai-147449)
(hkcs_m8b2a)
(hkcs_u8b2a)
𠘾 (u2063e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2063e-jv) (=u2063e) (=kx-013415) (=kx-0134015) (=koseki-020810) (=dkw-01761)
(u2063e-var-001) (=jmj-031172)
(zihai-012203)
𠹧 (u20e67)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20e67-jv) (=dkw-04118) (=u20e67)
(koseki-047230)
(hkcs_m20e67)
𠼬 (u20f2c)
[異體字(漢語大字典)]
(u20f2c-jv) (=u20f2c)
(u20f2c-var-001)
(hkcs_m20f2c)
𠾃 (u20f83)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20f83-jv) (=koseki-049380) (=dkw-04314) (=u20f83)
(hkcs_m20f83)
𠿧 (u20fe7)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20fe7-jv) (=u20fe7) (=koseki-050520) (=dkw-04413)
(u20fe7-t) (=twedu-a00600-004)
(u20fe7-var-001)
(twedu-a00600-034)
(hkcs_m20fe7)
𡂦 (u210a6)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u210a6-jv) (=koseki-051850) (=dkw-04536) (=u210a6)
(hkcs_m210a6)
𡃬 (u210ec)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u210ec-jv) (=dkw-04568) (=u210ec)
(koseki-052210)
(hkcs_m210ec)
𡄚 (u2111a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2111a-itaiji-001)
(u2111a-jv) (=u2111a) (=koseki-052510)
(dkw-04595)
(hkcs_m2111a)
𡅟 (u2115f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2115f-jv) (=u2115f)
(dkw-04640)
(koseki-053010)
(hkcs_m2115f)
𥫐 (u25ad0)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25ad0-jv) (=u25ad0) (=koseki-289080)
(dkw-25839)
(hkcs_m25ad0)
𧶜 (u27d9c)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u27d9c-jv) (=u27d9c)
(dkw-36808)
(koseki-417510)
𧷞 (u27dde)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u27dde-jv) (=u27dde)
(dkw-36897)
(koseki-418480)
𨝗 (u28757)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u28757-jv) (=u28757) (=dkw-39615) (=koseki-449600)
(u28757-var-001)
(hkcs_m28757)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部