GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_m5b0e (ユーザー hkcs 占有グリフ m5b0e) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u5b0e) (u5b0e-jv) (=u5b0e)
(koseki-076720) (=jmj-009979) (=dkw-06740)
(hkcs_m5b0e)
异体字: (u36ef)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[疑難字考釋與研究]
(u36ef-jv) (=u36ef) (=koseki-073800) (=gt-08212)
(jmj-000650) (=dkw-06465)
(hkcs_m36ef)
(u3736)
[疑難字考釋與研究]
(u3736) (=koseki-078370) (=jmj-000716) (=dkw-06884)
(zihai-070253)
(zihai-070339)
(hkcs_m3736)
(u5a29)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
[疑難字考釋與研究]
(u5a29) (=u5a29-ue0103) (=u5a29-ue0101) (=u5a29-k) (=nyukan-f710) (=koseki-072360) (=jx1-2004-4a5a) (=juki-afe7) (=j78-4a5a) (=dkw-06337) (=aj1-07791)
(u5a29-g)
(u5a29-var-001) (=jmj-009734)
(j90-4a5a) (=u5a29-ue0102) (=u5a29-ue0100) (=jx1-2000-4a5a) (=jmj-009735) (=aj1-03626)
(koseki-073640) (=juki-5a29)
(u2ffa-u514d-u751f)
(hkcs_m5a29)
(hkcs_u5a29)
(u5a4f)
[異體字(民國教育部)]
[疑難字考釋與研究]
(u5a4f) (=koseki-073100) (=jmj-009772)
(dkw-06403)
(hkcs_m5a4f)
(u5b14)
[同型異字]
[異体字(原規格分離)]
[疑難字考釋與研究]
(u5b14-g)
(u5b14-jv) (=dkw-06768) (=koseki-077490) (=u5b14)
(u5b14-t) (=u5b14-h)
(u5b14-var-001) (=jmj-009985)
(hkcs_m5b14)
𠒾 (u204be)
[疑難字考釋與研究]
(u204be)
(hkcs_m204be)
𡢎 (u2188e)
[異體字(漢語大字典)]
[疑難字考釋與研究]
(u2188e-jv) (=u2188e)
(hkcs_m2188e)
𡤎 (u2190e)
[疑難字考釋與研究]
(u2190e)
(hkcs_m2190e)
𡤳 (u21933)
[異體字(漢語大字典)]
[疑難字考釋與研究]
(u21933-g)
(u21933-jv) (=u21933)
𡤹 (u21939)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[疑難字考釋與研究]
(u21939) (=koseki-078820) (=dkw-06928)
𡤺 (u2193a)
[異體字(漢語大字典)]
(u2193a)
(koseki-078810) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-279) (=dkw-06927)

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部