GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_m5ba3-p02-s00 (ユーザー hkcs 占有グリフ m5ba3-p02-s00) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u5ba3) (u5ba3-01)
(u5ba3-02)
(u5ba3-g)
(u5ba3-g01)
(u5ba3-g02)
(u5ba3-itaiji-001)
(u5ba3-itaiji-002)
(u5ba3-itaiji-003)
(u5ba3-itaiji-004)
(u5ba3-j) (=huang-shuang144_shuang-00040da3) (=zhangxinfang_hkrm-06014532) (=u5ba3-ue0101) (=u5ba3-ue0100) (=u5ba3-k) (=u5ba3) (=koseki-081060) (=juki-5ba3) (=jmj-010139) (=j90-406b) (=inaz_hkrm-08038131) (=hdic-tanki04_hkrm-07049220) (=aj1-02703)
(u5ba3-t) (=u5ba3-h)
(u5ba3-t02)
(u5ba3-ue0102) (=koseki-081260) (=jmj-010140)
(u5ba3-var-001) (=dkw-07132)
(toki-01001380)
(toki-01021730) (=u5ba3-ue0103)
(u2ff1-u5b80-u2ff1-u2ffb-u2ffb-u30d5-u30d5-u4e36-u4e00)
(u2ff1-u5b80-u4e99)
(u2ff3-u5b80-u76ee-u4e00) (=toki-01021700)
(ebag_s040-456)
(hkcs_m5ba3)
(hkcs_m5ba3-p01-s00)
(hkcs_m5ba3-p02-s00)
(hkcs_u5ba3)
(simch-kx_t028416) (=simch-kx_kp0e2b5)
(toikawa_u5ba3-var-001)
异体字: (u3749)
[繁簡関係(二簡字)]
(u3749-02)
(u3749-03)
(u3749-03-var-001)
(u3749-g) (=huang-shuang144_shuang-00045549) (=huang-shuang144_s00025549) (=u3749-jv) (=u3749) (=cdpo-81d5)
(u3749-g02)
(u3749-g03)
(u3749-itaiji-001)
(u3749-tv02)
(u3749-tv03)
(u3749-var-001) (=n-gtwinppx_kanjishashin-006-026) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-224)
(hkcs_m3749)
(kesuuko_dot88-u3749)
(u4e98)
[異體字(漢語大字典)]
(u4e98-01)
(u4e98-02)
(u4e98-06)
(u4e98-07)
(u4e98-09)
(u4e98-11-itaiji-001)
(u4e98-14)
(u4e98-24)
(u4e98-itaiji-001) (=gt-69598)
(u4e98-itaiji-002)
(u4e98-j) (=huang-shuang144_shuang-00040098) (=u4e98-kp) (=u4e98-ue0101) (=u4e98-ue0100) (=u4e98-t) (=u4e98-k) (=u4e98-h) (=u4e98-g) (=u4e98) (=twedu-n00001) (=tudien-17604) (=tudien-10521) (=tudien-04711) (=tudien-04710) (=koseki-003170) (=k0-5066) (=juki-4e98) (=jmj-006448) (=hdic_hkrm-01074741) (=hdic-tanki01_hkrm-01074741) (=gt-00345) (=cdp-8cee) (=aj1-04081)
(u4e98-ue0102) (=u2ff1-u4e00-u4e14) (=zihai-000444) (=twedu-a00055-008) (=tokinet-10006f) (=toki-01001180)
(u4e98-var-001) (=cbeta-00040)
(irg2015-05039)
(k5-0269)
(kx-0087004) (=kx-008704) (=dkw-00262)
(u2ff1-u20089-u65e6)
(u2ff1-u20089-u65e6-02)
(u2ff1-u4e00-u4e14-24)
(u2ff1-u53b6-u4e14)
(u2ff1-u53b6-u65e6)
(u2ff4-u4e8c-u2ba4f)
(u2ff7-u531a-u65e6) (=toki-01011600) (=irg2015-00430)
(u2ff7-u531a-u65e6-var-001) (=g-hzr1009710)
(u2ff7-u531a-u65e6-var-002) (=twedu-n00001-001)
(zihai-004440)
(zihai-166745)
(hkcs_m4e98)
(hkcs_m4e98-p01-s00)
(hkcs_m4e98-p02-s00)
(hkcs_m4e98-p14-s00)
(hkcs_m4e98-p24-s00)
(hkcs_u4e98)
(hkcs_u4e98-02)
(simch-kx_t008704) (=simch-kx_kp0d2b2)
(u7444)
[異體字(漢語大字典)]
(u7444) (=huang-shuang144_shuang-00042644) (=u7444-ue0100) (=u7444-k) (=koseki-236550) (=juki-7444) (=jmj-017325) (=aj1-14819)
(u7444-g)
(dkw-21099)
(nyukan-e4ef)
(hkcs_m7444)
(hkcs_u7444)
(simch-kx_t073620) (=simch-kx_kp0e2bc)
(u7fe7)
[入管正字]
(u7fe7) (=huang-shuang144_shuang-000431e7) (=huang-shuang144_s000231e7) (=koseki-321160)
(dkw-28754)
(jmj-020710)
(hdic_hkrm-08097130)
(hkcs_m7fe7)
(simch-kx_t095813)
(u8ae0)
[異體字(漢語大字典)]
(u8ae0-j) (=huang-shuang144_shuang-00043ce0) (=huang-shuang144_s00023ce0) (=zhangxinfang_hkrm-05063640) (=u8ae0-ue0101) (=u8ae0-ue0100) (=u8ae0) (=otakusei_hkrm-05051631) (=otakusei_hkrm-05050820) (=koseki-405220) (=juki-8ae0) (=jmj-024601) (=hdic_hkrm-05063640) (=hdic_hkrm-05051631) (=hdic_hkrm-05050820) (=aj1-06694)
(u8ae0-ue0102) (=toki-01085310)
(dkw-35706)
(toki-01085180)
(guritz_u8ae0-itaiji-001)
(hdic_hkrm-05072620)
(hkcs_m8ae0)
(hkcs_u8ae0)
(simch-kx_t116930)
(takata_my-gaiji-0148)
(u8c16)
[入管正字]
(u8c16-g) (=huang-shuang144_shuang-00043e16) (=huang-shuang144_s00023e16) (=u8c16)
(u8c16-var-001)
(hkcs_m8c16)
𠖚 (u2059a)
[異體字(漢語大字典)]
(u2059a) (=huang-shuang144_shuang-0004715a) (=huang-shuang144_s0002715a) (=zihai-015301) (=kx-013106) (=kx-0131006)
(dkw-01598)
(hkcs_m2059a)
(simch-kx_t013106)
𡨈 (u21a08)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21a08) (=huang-shuang144_shuang-000485c8) (=huang-shuang144_s000285c8)
(u21a08-g)
(u21a08-t)
(dkw-07175) (=jmj-033988) (=koseki-081520) (=cdpo-9dd7)
(hkcs_m21a08)
(simch-kx_t028707)
𡩦 (u21a66)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21a66) (=huang-shuang144_shuang-00048626) (=huang-shuang144_s00028626) (=jmj-034044) (=koseki-082590)
(dkw-07267)
(simch-kx_t028417) (=simch-kx_t029006)
𡪏 (u21a8f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21a8f) (=huang-shuang144_shuang-0004864f) (=huang-shuang144_s0002864f) (=jmj-034066) (=koseki-083080)
(dkw-07312)
𭁴 (u2d074)
[その他]
(u2d074-02)
(u2d074-j) (=huang-shuang144_shuang-00053c14) (=u5ba3-itaiji-001) (=juki-adec) (=jmj-059355) (=extf-00557) (=u2d074)
(hkcs_m2d074)

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部

更新引用的旧部件

当前: 使用最新部件: 更新