GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_m758f (ユーザー hkcs 占有グリフ m758f) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u758f) (u758f-g)
(u758f-j) (=u758f-ue0101) (=u758f-ue0100) (=u758f-k) (=koseki-246890) (=juki-758f) (=aj1-02755) (=u758f)
(u758f-t)
(u758f-ue0102)
(u758f-var-001) (=dkw-22000)
(cc-7e77)
(heisei-tk01001710)
(toki-01001710)
(u2ff0-u2ff1-u9fb4-u6b62-u342c)
(hkcs_m758f)
异体字: (u47fd)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u47fd) (=cbeta-00562) (=aj1-18724) (=dkw-h0582) (=juki-47fd) (=koseki-425900) (=u47fd-ue0100) (=u47fd-ue0101)
(u47fd-var-001)
(toki-01087720) (=u47fd-ue0102)
(u2ff0-u27fb7-u2ff1-u20ad4-u2bda7)
(u2ff0-u8db3-u2ff1-u20ad4-u6c3a)
(hkcs_m47fd)
(u68b3)
[異體字(漢語大字典)]
(u68b3) (=dkw-14886) (=aj1-05187) (=juki-68b3) (=koseki-167800) (=u68b3-k) (=u68b3-ue0100) (=jmj-014019)
(u68b3-var-001)
(extd-03839)
(kp1-4b60)
(u2ff0-u6728-u758f)
(u2ff0-u79be-u342c) (=irg2017-03141) (=z-sat05171)
(u2ff0-u79be-u342c-var-001) (=sawn-f6ae4)
(zihai-077343)
(hkcs_m68b3)
(u758b)
[異體字(漢語大字典)]
(u758b-01)
(u758b-02)
(u758b-03)
(u758b-03-itaiji-001)
(u758b-04)
(u758b-04-itaiji-001)
(u758b-04-itaiji-002)
(u758b-04-itaiji-003)
(u758b-05)
(u758b-07-itaiji-001)
(u758b-08-var-001)
(u758b-itaiji-001)
(u758b-j) (=dkw-21994) (=u758b-t) (=aj1-03479) (=koseki-246800) (=u2f66) (=u758b-k) (=u758b-ue0100) (=juki-758b) (=twedu-a02657) (=twedu-a00425-012) (=twedu-a02067-012) (=u758b)
(u758b-var-001)
(u758b-var-002)
(twedu-a00425-006) (=twedu-a02657-001)
(u2ffa-u200ca-u53e3)
(u2ffa-u200ca-u53e3-var-001)
(u2ffa-u200ca-u53e3-var-002)
(u2ffa-u200ca-u53e3-var-003)
(u2ffb-u5de5-u2ff0-u4e28-u4eba) (=zihai-000427)
(zihai-000428)
(hkcs_m758b)
(hkcs_m758b-p02-s00)
(hkcs_m758b-p03-s00)
(hkcs_m758b-p04-s00)
(hkcs_u758b-04)
(n-gtwinppx_u758b)
(n747_cpn-sat-s04a)
(u758e)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[韓国人名]
(u758e-j) (=cbeta-00520) (=u758e-ue0100) (=u758e-k) (=koseki-246880) (=juki-758e) (=jmj-017737) (=dkw-22002) (=aj1-02756) (=u758e)
(u2ff0-u24d14-u673f)
(u2ff0-u2ff1-u9fb4-u6b62-u673f)
(hkcs_m758e)
(u852c)
[異體字(漢語大字典)]
(u852c) (=u852c-ue0101) (=u852c-ue0100) (=koseki-358250) (=juki-852c) (=aj1-06431)
(u852c-t)
(u852c-var-001)
(koseki-359860) (=dkw-31839) (=u852c-k) (=u852c-ue0102)
(u2ff1-u8279-u2ff0-u2ff1-u9fb4-u6b62-u342c)
(dzimuguri_u852c)
(hkcs_m852c)
(u8e08)
[異體字(民國教育部)]
(u8e08) (=cbeta-00565) (=dkw-37579) (=aj1-06804) (=juki-8e08) (=koseki-425630) (=u8e08-ue0100)
(u8e08-var-001)
(u2ff0-u723b-u8db3)
(hkcs_m8e08)
𤕟 (u2455f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2455f-jv) (=u2455f) (=koseki-222330) (=dkw-19742)
(u2ff0-u4ecc-u758b) (=zihai-115603)
(zihai-115832)
(hkcs_m2455f)
𤕠 (u24560)
[異體字(民國教育部)]
(u24560) (=koseki-222350) (=dkw-19744)
𥿇 (u25fc7)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25fc7-jv) (=u25fc7) (=koseki-305530) (=dkw-27342)
(u2ff0-u7e9f-u758b) (=zihai-131607)
(hkcs_m25fc7)
𦠦 (u26826)
[漢語俗字叢考]
(u26826)
(koseki-333740) (=dkw-29919)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部