GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_m792b (ユーザー hkcs 占有グリフ m792b) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u792b) (u792b-itaiji-001)
(u792b-j) (=u792b-ue0100) (=u792b-k) (=koseki-274320) (=juki-792b) (=aj1-05885) (=u792b)
(dkw-24572)
(hkcs_m792b)
(hkcs_u792b)
异体字: (u3730)
[入管正字]
(u3730-jv) (=u3730) (=koseki-078010) (=jmj-000709)
(dkw-06854)
(u2ff0-u5973-u4e50) (=unstable-bsh-e30b)
(hkcs_m3730)
(u4025)
[入管正字]
(u4025-g) (=u4025) (=sawn-f5652)
(hkcs_m4025)
(u40ef)
[入管正字]
[関連字(その他)]
(u40ef-j) (=u792b-itaiji-001) (=u40ef) (=toki-01064220) (=juki-40ef) (=jmj-003018) (=u40ef-ja)
(hkcs_m40ef)
(u569b)
[入管正字]
(u569b) (=koseki-051730) (=jmj-008742)
(dkw-04524)
(hkcs_m569b)
(u73de)
[異體字(漢語大字典)]
(u73de) (=uf917) (=u73de-ufe00) (=u73de-ue0100) (=u73de-k) (=u73de-g) (=koseki-234970) (=k0-5165) (=juki-73de) (=dkw-20953) (=aj1-05661)
(u2ff0-u738b-u7d61)
(hkcs_m73de)
(hkcs_u73de)
(u783e)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u783e-g) (=u783e)
(u783e-itaiji-001)
(sdjt-10968)
(zihai-103114)
(hkcs_m783e)
(u784c)
[異體字(漢語大字典)]
(u784c) (=u784c-ue0100) (=koseki-269950) (=juki-784c) (=dkw-24171) (=aj1-22077)
(zihai-102844)
(zihai-103417)
(hkcs_m784c)
(u89fb)
[入管正字]
(u89fb-jv) (=u89fb) (=koseki-399730)
(dkw-35192)
(u2ff0-u2f93-u4e50) (=g-ch201553)
(u2ff0-u89d2-u4e50) (=u30d22) (=u30d22-jv) (=extd-07604) (=utc-02135) (=irg2015-03836)
(ebag_s148-043)
(hkcs_m89fb)
(hkcs_u89fb)
(u9c73)
[入管正字]
(u9c73) (=koseki-527580)
(dkw-46589)
(u2ff0-u9c7c-u4e50) (=zihai-170332)
(hkcs_m9c73)
(hkcs_u9c73)
𥕴 (u25574)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25574) (=koseki-273220)
(dkw-24472)
(hkcs_m25574)

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部