GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_m8cab (ユーザー hkcs 占有グリフ m8cab) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u8cab) (u8cab-02)
(u8cab-07)
(u8cab-g)
(u8cab-j) (=jmj-025013) (=aj1-01551) (=juki-8cab) (=k0-4e3b) (=koseki-416020) (=u8cab-k) (=u8cab-ue0100) (=u8cab-ue0102) (=u8cab)
(u8cab-var-001)
(u8cab-var-002)
(u8cab-var-003)
(dkw-36681)
(j83-3453) (=aj1-13426) (=u8cab-ue0101) (=juki-bbc4) (=u8cab-ue0104)
(u2f9d4) (=u8cab-ufe00) (=u8cab-ue0103) (=koseki-416650)
(u2ff3-u6bcc-u65e5-u516b)
(u2ffb-u4e32-u4e8c)
(hkcs_m8cab)
(hkcs_m8cab-p02-s00)
(hkcs_u8cab)
异体字: (u477a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u477a) (=juki-477a) (=koseki-417620)
(u477a-var-001)
(dkw-36820)
(hkcs_m477a)
(u6163)
[異體字(漢語大字典)]
(u6163) (=aj1-01523) (=juki-6163) (=koseki-125020) (=u6163-k) (=u6163-ue0100) (=jmj-011841)
(u6163-g)
(u6163-itaiji-001)
(u6163-itaiji-002)
(u6163-itaiji-003)
(u6163-itaiji-004)
(u6163-t)
(ak1-09077)
(dkw-11111)
(hkcs_m6163)
(hkcs_u6163)
(u6bcc)
[異體字(漢語大字典)]
(u6bcc-03)
(u6bcc-03-var-001)
(u6bcc-03-var-002)
(u6bcc-07-var-002)
(u6bcc-g) (=hkcs_u6bcc) (=zihai-002635)
(u6bcc-g03) (=hkcs_u6bcc-03)
(u6bcc-h)
(u6bcc-j) (=dkw-16722) (=jmj-014937) (=u6bcc-ue0100) (=aj1-14148) (=koseki-189540) (=juki-6bcc) (=u6bcc-k) (=u6bcc)
(u6bcc-t)
(u6bcc-var-001) (=u6bcc-07-var-001)
(u6bcc-var-002)
(hkcs_m6bcc)
(hkcs_m6bcc-p03-s00)
(u8d2f)
[←繁体字]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8d2f-g) (=u8d2f)
(u8d2f-g01)
(u8d2f-g02)
(zihai-139435)
(hkcs_m8d2f)
(kamiyo_parts-u8d2f-itaiji-001)
𢿒 (u22fd2)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22fd2)
(dkw-13370)
(koseki-149840)
(u2ff0-u8cab-u6535) (=cbeta-10202)
(ebag_s066-146)
貫 (u2f9d4)
[UCS互換]

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部