GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_m91ae (ユーザー hkcs 占有グリフ m91ae) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u91ae) (u91ae-g) (=nyukan-f7d1)
(u91ae-j) (=huang-shuang144_shuang-000443ae) (=huang-shuang144_s000243ae) (=u91ae-ue0100) (=u91ae-k) (=u91ae) (=koseki-454290) (=juki-91ae) (=aj1-15214)
(u91ae-vv)
(dkw-40031)
(jmj-026552)
(u2ff0-u9149-u2ff1-u96b9-u4e00)
(hdic-tanki08_hkrm-10064440)
(hdic_hkrm-04053720)
(hdic_hkrm-10064440)
(hkcs_m91ae)
(hkcs_u91ae)
(simch-kx_t128733) (=simch-kx_kp0edfa)
异体字: (u4a4c)
[入管正字]
(u4a4c) (=huang-shuang144_shuang-0004684c) (=huang-shuang144_s0002684c) (=koseki-483800) (=jmj-005427) (=hdic_hkrm-05102120) (=hdic-tanki03_hkrm-05102120) (=dkw-42686)
(hkcs_m4a4c)
(simch-kx_t138436)
(u9180)
[入管正字]
(u9180-jv) (=huang-shuang144_shuang-00044380) (=huang-shuang144_s00024380) (=u9180) (=koseki-452770) (=hdic_hkrm-10064230)
(dkw-39885)
(jmj-026494)
(hdic-tanki08_hkrm-10064230)
(hkcs_m9180)
(hkcs_u9180)
(simch-kx_t128404)
𤎂 (u24382)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u24382-jv) (=huang-shuang144_shuang-0004af42) (=huang-shuang144_s0002af42) (=jmj-040034) (=u24382) (=dkw-42651) (=koseki-483440)
(hkcs_m24382)
(simch-kx_t162409)
𥛲 (u256f2)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u256f2-jv) (=huang-shuang144_s0002c2b2) (=jmj-043064) (=u256f2-ue0100) (=u256f2) (=koseki-278120) (=juki-b71f) (=dkw-24834)
(u256f2-ue0101) (=jmj-043063) (=koseki-277980) (=juki-b716)
(u256f2-v) (=vn-256f2)
(hdic_hkrm-04053422)
(hkcs_m256f2)
(simch-kx_t084635)
𨣐 (u288d0)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u288d0) (=huang-shuang144_s0002f490) (=koseki-454300)
(dkw-40032)
(jmj-051618)
(simch-kx_t162178)

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部