GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_m96b9-p02-s00 (ユーザー hkcs 占有グリフ m96b9-p02-s00) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u96b9) (u96b9-01)
(u96b9-02)
(u96b9-02-var-001)
(u96b9-02-var-002)
(u96b9-02-var-003)
(u96b9-02-var-004)
(u96b9-02-var-005)
(u96b9-02-var-006)
(u96b9-02-var-007)
(u96b9-03)
(u96b9-03-var-001)
(u96b9-03-var-002)
(u96b9-03-var-003)
(u96b9-04)
(u96b9-04-var-001)
(u96b9-04-var-002)
(u96b9-07)
(u96b9-07-var-001)
(u96b9-07-var-002)
(u96b9-07-var-004)
(u96b9-07-var-005)
(u96b9-07-var-006) (=fetche_gbru96b907)
(u96b9-07-var-007)
(u96b9-07-var-008)
(u96b9-08)
(u96b9-09)
(u96b9-09-var-001)
(u96b9-11)
(u96b9-11-var-001)
(u96b9-11-var-002)
(u96b9-14)
(u96b9-g) (=u96b9-kp) (=fetche_gbru96b9) (=hkcs_u96b9) (=fzyouhei_u96b9)
(u96b9-g01)
(u96b9-g02)
(u96b9-g03)
(u96b9-g04)
(u96b9-g07)
(u96b9-g08)
(u96b9-g09)
(u96b9-g14)
(u96b9-itaiji-004)
(u96b9-itaiji-005)
(u96b9-j) (=huang-shuang144_shuang-000448b9) (=huang-shuang144_s000248b9) (=hdic_hkrm-09133311) (=u96b9) (=u96b9-ue0101) (=jmj-027709) (=dkw-41937) (=u96b9-ue0100) (=u2fab) (=koseki-475640) (=juki-96b9) (=aj1-07115)
(u96b9-t) (=u96b9-h)
(u96b9-t02)
(u96b9-t03)
(u96b9-t04)
(u96b9-t07) (=qin-ff215) (=geog-qin-2215)
(u96b9-t08)
(u96b9-t09)
(u96b9-ue0102) (=aj1-20076) (=koseki-007520) (=u4f73-ue0101) (=jmj-056921) (=extf-00272) (=gt-69629)
(u96b9-var-001)
(u96b9-var-002)
(u96b9-var-003)
(u96b9-var-004) (=u96b9-k)
(cdp-8965)
(cdp-8965-var-001)
(cdp-8965-var-002)
(cdp-8965-var-003)
(k5-02bf)
(u2ff0-u4e37-u96b9)
(u2ff0-u4ebb-cdp-8a43) (=unstable-bsh-f0ff) (=u96b9-itaiji-001)
(u2ff0-u4ebb-cdp-8a43-var-001) (=u96b9-itaiji-002)
(u2ff0-u4ebb-u2ff1-u20089-u4e04)
(u2ff0-u4ebb-u2ffb-u738b-u4e00)
(u2ff1-u4e00-u96b9)
(u2ff1-u4e00-u96b9-var-001)
(u2ff1-u5315-u2ffb-u4ebb-u4e3b)
(u2ff1-u571f-u53c8-var-001)
(u2ffb-u4e28-u2ffb-cdp-8de4-u4e40)
(u2ffb-u4e28-u30004)
(u2ffb-u4ebb-u4e3b) (=u96b9-07-var-003)
(u2ffb-u4ebb-u4e3b-var-001)
(u2ffb-u4ebb-u4e3b-var-002)
(u2ffb-u5f73-cdp-8965)
(eason9000_u96b9-t)
(eason9000_u96b9-t02)
(ebag_s172-003)
(ebag_s172-004)
(ebag_s172-006)
(ebag_s172-008)
(ebag_s172-018)
(hdic-tanki08_hkrm-09133311)
(hdic-tanki08_hkrm-09133312)
(hdic_hkrm-09133312)
(hkcs_m96b9)
(hkcs_m96b9-p01-s00)
(hkcs_m96b9-p01-s01)
(hkcs_m96b9-p0104-s00)
(hkcs_m96b9-p02-s00)
(hkcs_m96b9-p02-s01)
(hkcs_m96b9-p02-s02)
(hkcs_m96b9-p02-s03)
(hkcs_m96b9-p02-s04)
(hkcs_m96b9-p0204-s00)
(hkcs_m96b9-p0204-s01)
(hkcs_m96b9-p03-s00)
(hkcs_m96b9-p03-s01)
(hkcs_m96b9-p03-s02)
(hkcs_m96b9-p04-s00)
(hkcs_m96b9-p04-s01)
(hkcs_m96b9-p04-s02)
(hkcs_m96b9-p06-s00)
(hkcs_m96b9-p16-s00)
(hkcs_m96b9-p24-s00)
(hkcs_u96b9-02)
(hkcs_u96b9-03)
(hkcs_u96b9-04)
(inaz_u96b9-var-001)
(n-gtwinppx_u96b9)
(n-gtwinppx_u96b9-2)
(simch-kx_t136405)
(univerx_u96b9)
(univerx_u96b9-001)
(yoshiciv_cursivised-u96b9)
异体字: (u2fab)
[康煕部首(非漢字)]
(u5db5)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u5db5) (=huang-shuang144_shuang-00040fb5) (=jmj-010717)
(koseki-096570) (=dkw-49057)
(hkcs_m5db5)
(u60df)
[異體字(漢語大字典)]
(u60df-g) (=v2-8c28) (=u60df-v) (=linchuyi_hkrm-06088740)
(u60df-itaiji-001)
(u60df-j) (=huang-shuang144_shuang-000412df) (=u60df) (=u60df-ue0100) (=u60df-k) (=koseki-121520) (=juki-60df) (=jmj-011680) (=hitsujun-u60df-011) (=dkw-10820) (=aj1-01176)
(u60df-t)
(u60df-var-001)
(ebag_s061-165)
(hkcs_m60df)
(hkcs_u60df)
(mpsuzuki2_u60df-yp-var-001)
(simch-kx_t039117) (=simch-kx_kp0fbbd)
(u96d4)
[入管正字]
(u96d4-05)
(u96d4-g) (=hdic_hkrm-01030120)
(u96d4-g05)
(u96d4-jv) (=huang-shuang144_shuang-000448d4) (=huang-shuang144_s000248d4) (=jmj-027740) (=hdic_hkrm-09133320) (=u96d4-k) (=u96d4) (=koseki-477080) (=dkw-42075)
(u96d4-t) (=u96d4-h)
(u96d4-t05)
(u96d4-var-001)
(u2ff0-u96b9-cdp-8965)
(hdic-tanki08_hkrm-09133320)
(hkcs_m96d4)
(hkcs_u96d4)
(simch-kx_t136753)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部