GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_u590c-02 (ユーザー hkcs 占有グリフ u590c-02) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u590c) (u590c) (=aj1-14444) (=koseki-065430) (=u590c-ue0100) (=juki-590c) (=jmj-009416) (=u590c-ue0101)
(u590c-01)
(u590c-01-var-001)
(u590c-02)
(u590c-02-var-001)
(u590c-02-var-002)
(u590c-02-var-003)
(u590c-05)
(u590c-05-var-001)
(u590c-07)
(u590c-07-var-001)
(u590c-g)
(u590c-g01)
(u590c-g02)
(u590c-itaiji-001)
(u590c-k) (=dkw-05714)
(u590c-t)
(u590c-t02)
(u590c-var-001)
(u590c-var-002)
(u590c-var-003)
(jmj-057253) (=extf-01635) (=u590c-ue0102)
(koseki-065460)
(nyukan-f115)
(u2ff1-u215d7-u53c8)
(u2ff1-u571f-u53cb-02)
(u2ff1-u5c71-u201cd)
(u2ff1-u5c71-u201cd-var-001)
(u2ff1-u672a-u53c8-02)
(u2ff1-u672a-u53cd-02)
(u2ff1-u9fb6-u2ffb-u4e3f-u4e42)
(u2ff3-u571f-cdp-885e-u53c8-02)
(u2ff3-u571f-u2ff0-u4e2c-u5315-u5902-02)
(zihai-022318)
(zihai-051132)
(hkcs_m590c)
(hkcs_m590c-p01-s00)
(hkcs_m590c-p02-s00)
(hkcs_m590c-p02-s01)
(hkcs_u590c-02)
异体字: (u9675)
[異體字(漢語大字典)]
(u9675-g) (=zihai-016239)
(u9675-j) (=u9675) (=uf959-k) (=uf959) (=u9675-ufe00) (=u9675-ue0101) (=u9675-ue0100) (=u9675-k) (=koseki-473140) (=k0-5278) (=juki-9675) (=j90-4e4d) (=aj1-03989)
(u9675-ue0102)
(irg2015-04664)
(jmj-027617)
(koseki-472960) (=dkw-41704)
(u2ff0-u961d-u2ff1-u4f86-u571f) (=cdpo-9d4a) (=utc-01560) (=unstable-bsh-f657) (=irg2015-04682)
(zihai-016110)
(zihai-016228)
(zihai-016240)
(zihai-016434)
(zihai-016815)
(hkcs_m9675)
(hkcs_u9675)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-212)
(u9ea6)
[異體字(民國教育部)]
(u9ea6-01)
(u9ea6-01-var-001)
(u9ea6-02)
(u9ea6-02-var-001)
(u9ea6-05)
(u9ea6-10)
(u9ea6-10-var-001)
(u9ea6-g) (=u9ea6-h)
(u9ea6-g01)
(u9ea6-g02)
(u9ea6-itaiji-002)
(u9ea6-j) (=dkw-05700d) (=u9ea6) (=cbeta-10151) (=juki-9ea6) (=dkw-47718) (=u9ea6-ue0100) (=u2ee8) (=aj1-03380) (=jmj-029826)
(u9ea6-t) (=twedu-a04760-001)
(u9ea6-var-001)
(u9ea6-var-002) (=cdp-8a55) (=koseki-540040) (=jmj-029825) (=koseki-065250)
(u9ea6-var-003)
(extd-00905)
(twedu-a04760-002) (=zihai-022318)
(twedu-a04760-004) (=toki-01018770)
(twedu-a04760-005)
(u2ff1-u215d7-u5915) (=u9ea6-itaiji-001)
(u2ff1-u215d7-u5915-var-001)
(u2ff1-u5725-u5915)
(u2ff1-u5725-u5915-var-001)
(u2ff1-u9fb6-u9fb0)
(u2ff1-u9fb6-u9fb0-05)
(u2ff3-u9fb6-u516b-u5902) (=toki-01018510)
(hkcs_m9ea6)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部