GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_u6bc1 (ユーザー hkcs 占有グリフ u6bc1) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u6bc1) (u6bc1-g)
(u6bc1-jv) (=huang-shuang144_shuang-00041dc1) (=u6bc1) (=dkw-16661) (=u6bc1-k) (=nyukan-e5a3) (=koseki-188930) (=juki-6bc1) (=jmj-014925)
(u6bc1-t) (=u6bc1-h)
(u6bc1-v)
(u6bc1-var-001) (=u2ff0-u2ff1-u65e5-u5de5-u6bb3)
(u6bc1-var-002)
(u6bc1-var-003)
(u2ff0-u2ff1-u767d-u5de5-u6bb3)
(u2ff0-u91cc-u2ff1-u53e3-u6535) (=zihai-140739)
(zihai-079416)
(zihai-126420)
(hkcs_m6bc1)
(hkcs_u6bc1)
(simch-kx_kp0f6fa)
异体字: (u40e3)
[異體字(漢語大字典)]
(u40e3) (=huang-shuang144_shuang-00045ee3) (=huang-shuang144_s00025ee3) (=tudien-59105) (=koseki-273250) (=jmj-003006) (=dkw-24475)
(u40e3-t)
(u40e3-var-001) (=zihai-103020)
(u2f951) (=u40e3-ufe00)
(hkcs_m40e3)
(hkcs_u40e3)
(simch-kx_t083623)
(u46fc)
[異體字(漢語大字典)]
(u46fc-g)
(u46fc-jv) (=huang-shuang144_shuang-000464fc) (=huang-shuang144_s000264fc) (=u46fc) (=koseki-405490) (=jmj-004620) (=ebag_s149-035) (=dkw-35732)
(u46fc-t)
(u46fc-var-001)
(cbeta-12593)
(hkcs_m46fc)
(hkcs_u46fc)
(simch-kx_t117108)
(u6bc0)
[異体字(原規格分離)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u6bc0-g) (=ge-3e63)
(u6bc0-j) (=huang-shuang144_shuang-00041dc0) (=u6bc0-k) (=u6bc0) (=dkw-16654) (=u6bc0-ue0100) (=koseki-188890) (=juki-6bc0) (=jmj-014924) (=aj1-04509)
(u6bc0-t) (=u6bc0-h)
(u6bc0-var-001) (=irg2015-01859)
(u6bc0-var-002) (=u6bc0-u) (=utc-01024)
(u6bc0-var-003)
(k5-0fa3)
(twedu-a02093-017-1)
(twedu-a02093-019)
(u2ff0-u2ff1-u4286-u571f-u6bb3)
(u2ff0-u2ff1-u65e5-u5de5-u6bb3)
(u2ff0-u2ff1-u65e5-u5de5-u6bb3-var-001)
(u2ff0-u2ff3-u4e3f-u7f52-u5de5-u6bb3)
(u2ff0-u2ff3-u4e3f-u7f52-u5de5-u6bb3-var-001)
(u2ff0-u770c-u6bb3)
(u2ff1-u26951-u571f)
(u2ff1-u65e7-u571f-var-001)
(ebag_s066-454)
(ebag_s079-084)
(hdic-tanki07_hkrm-09065340)
(hdic_hkrm-09065340)
(hkcs_m6bc0)
(hkcs_m6bc0-c01)
(hkcs_m6bc0-p02-s00)
(hkcs_m6bc0-p03-s00)
(hkcs_mcdp-8db4)
(hkcs_mcdp-8db4-p02-s00)
(simch-kx_t058612)
(tomm_u6bc0)
(u71ec)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(漢語大字典)]
(u71ec) (=huang-shuang144_shuang-000423ec) (=u71ec-ue0100) (=koseki-219360) (=juki-71ec) (=jmj-016662) (=dkw-19478) (=aj1-05590)
(u71ec-g) (=ge-4144)
(u71ec-var-001)
(cbeta-05137)
(hdic_hkrm-04046620)
(hkcs_m71ec)
(hkcs_u71ec)
(simch-kx_t068509)
(u8b6d)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8b6d-g) (=ge-4d35)
(u8b6d-j) (=huang-shuang144_shuang-00043d6d) (=huang-shuang144_s00023d6d) (=u8b6d-ue0100) (=dkw-36020) (=aj1-19818) (=u8b6d) (=u8b6d-k)
(u8b6d-ue0101) (=jmj-024806) (=koseki-408860) (=juki-8b6d)
(u8b6d-ue0102) (=jmj-058766) (=koseki-409130)
(u8b6d-var-001)
(u8b6d-var-002) (=irg2021-03787)
(u8b6d-var-003) (=utc-03187)
(hkcs_m8b6d)
(hkcs_u8b6d)
(simch-kx_t118317)
𡒂 (u21482)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21482-jv) (=huang-shuang144_shuang-00048042) (=u21482) (=koseki-063350) (=huang-shuang144_s00028042) (=jmj-033212) (=dkw-05539)
(u2ff0-u571f-u6bc1) (=ka-kc04937)
(zihai-024444)
(hkcs_m21482)
(hkcs_u21482)
(simch-kx_t159168)
𢾌 (u22f8c)
[異體字(漢語大字典)]
(u22f8c) (=huang-shuang144_shuang-00049b4c) (=huang-shuang144_s00029b4c) (=jmj-037331) (=dkw-13302) (=koseki-149040)
(u2ff0-u31f2d-u6535) (=u2ff0-cdp-8db4-u6535) (=u22f8c-itaiji-001)
(u2ff0-u31f2d-u6535-02)
(u2ff0-u31f2d-u6535-02-var-001)
(u2ff0-u31f2d-u6535-var-001) (=u2ff0-cdp-8db4-u6535-var-001)
(hkcs_m22f8c)
(simch-kx_t047334)
𪑺 (u2a47a)
[異體字(漢語大字典)]
(u2a47a) (=huang-shuang144_shuang-0005103a)
(hkcs_m2a47a)
(hkcs_u2a47a)

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部

更新引用的旧部件

当前: 使用最新部件: 更新