GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_u754c (ユーザー hkcs 占有グリフ u754c) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u754c) (u754c-01)
(u754c-02)
(u754c-itaiji-001)
(u754c-j) (=u754c) (=dkw-21775) (=jmj-017667) (=u754c-g) (=juki-754c) (=u754c-k) (=koseki-244180) (=u754c-ue0100) (=aj1-01412)
(u754c-t)
(u754c-var-001)
(u754c-var-002)
(cbeta-25159)
(shincho-07356)
(u2ff1-u4f5b-u754c) (=irg2015-00239)
(u2ff3-u7530-u516b-u529b) (=cbeta-25160)
(u2ff3-u7531-u516b-u2ff0-u4e28-u4e28)
(zihai-104141)
(hkcs_m754c)
(hkcs_m754c-p02-s00)
(hkcs_u754c)
(n-gtwinppx_kanjishashin-004-024)
异体字: (u4ecb)
[異體字(漢語大字典)]
(u4ecb-01)
(u4ecb-01-itaiji-001)
(u4ecb-01-var-001)
(u4ecb-02)
(u4ecb-07-itaiji-001)
(u4ecb-07-itaiji-002)
(u4ecb-itaiji-001)
(u4ecb-itaiji-002) (=shincho-00190)
(u4ecb-j) (=gt-00463) (=zihai-009918) (=u4ecb) (=kx-0091019) (=jmj-006509) (=shincho-00189) (=hkcs_u4ecb) (=u4ecb-ue0101) (=u4ecb-ue0100) (=u4ecb-k) (=lgccc-0076) (=kx-009119) (=koseki-004430) (=juki-4ecb) (=dkw-00359) (=aj1-01392) (=u4ecb-h) (=u4ecb-t) (=u4ecb-g)
(u4ecb-ue0102) (=toki-01002230)
(u4ecb-v)
(u4ecb-var-001)
(u4ecb-var-002)
(gt-69616)
(koseki-900270) (=tron-09-8342) (=juki-ac21)
(u1b032) (=koseki-900260) (=jmj-090052) (=juki-ac20) (=tron-09-8341)
(u2ff0-u4e5b-u2ff2-u4e3f-u4e28-u4e5a)
(u2ff1-u201a2-u52f9)
(u2ff8-u20086-u2ff0-u4e85-u4e40)
(hkcs_m4ecb)
(hkcs_m4ecb-p01-s00)
(hkcs_m4ecb-p02-s00)
(hkcs_u4ecb-02)
(u583a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[韓国人名]
(u583a) (=aj1-02134) (=dkw-05289) (=juki-583a) (=u583a-ue0100)
(koseki-060320) (=u583a-k) (=jmj-009183)
(hkcs_m583a)
(u754d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u754d) (=u754d-ue0100) (=koseki-244190) (=juki-754d) (=dkw-21776) (=aj1-05711)
(cbeta-08266)
(hkcs_m754d)
𠇎 (u201ce)
[異體字(漢語大字典)]
(u201ce-jv) (=zihai-010030) (=gt-00532) (=dkw-h0011) (=u201ce)
𠷟 (u20ddf)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20ddf) (=koseki-045770) (=dkw-04002)
(hkcs_m20ddf)
𢌯 (u2232f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2232f-07-var-001)
(u2232f-jv) (=zihai-009937) (=koseki-108450) (=dkw-09589) (=u2232f)
(hkcs_m2232f)
𨺬 (u28eac)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u28eac-jv) (=zihai-016527) (=u28eac)
(koseki-473540) (=dkw-41758)
(hkcs_m28eac)
𭻊 (u2deca)
[その他]

(jmj-058091) (=u2deca)
(koseki-244790) (=extf-04727)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部