GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

huang-shuang144_s00026b0f (ユーザー huang-shuang144 占有グリフ s00026b0f) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u4d0f) (u4d0f-g)
(u4d0f-jv) (=huang-shuang144_shuang-00046b0f) (=huang-shuang144_s00026b0f) (=tudien-16806) (=u4d0f) (=koseki-537470) (=jmj-006134) (=dkw-47483) (=cbeta-01739)
(u4d0f-t)
(u4d0f-var-001)
(hdic_hkrm-09130540)
(hkcs_m4d0f)
(kaido_hkrm-09130540)
(otakusei_hkrm-05095640)
(simch-kx_t157535)
异体字: (u3dfc)
[民國教育部]
(u3dfc-jv) (=huang-shuang144_shuang-00045bfc) (=huang-shuang144_s00025bfc) (=u3dfc) (=koseki-219070) (=jmj-002319)
(u3dfc-t) (=u3dfc-h)
(u3dfc-var-001)
(dkw-49257)
(hkcs_m3dfc)
(u71d5)
[入管正字]
[民國教育部]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u71d5-01)
(u71d5-01-var-001)
(u71d5-02)
(u71d5-02-var-001)
(u71d5-02-var-002)
(u71d5-02-var-003)
(u71d5-03)
(u71d5-03-var-001)
(u71d5-08)
(u71d5-08-var-001)
(u71d5-08-var-002)
(u71d5-08-var-003)
(u71d5-itaiji-001)
(u71d5-itaiji-003)
(u71d5-itaiji-004)
(u71d5-j) (=huang-shuang144_shuang-000423d5) (=tudien-16807) (=tudien-16805) (=k0-6658) (=jx1-2004-316d) (=jx1-2000-316d) (=j90-316d) (=j83-316d) (=j78-316d) (=g0-5160) (=dkw-19429) (=u71d5) (=u71d5-g) (=u71d5-ue0101) (=u71d5-ue0100) (=u71d5-k) (=koseki-218760) (=juki-71d5) (=aj1-01295) (=jmj-016637)
(u71d5-t) (=u71d5-h) (=t1-713a) (=hb1-bf50) (=c1-713a)
(u71d5-t01)
(u71d5-t02)
(u71d5-t03)
(u71d5-t08)
(u71d5-ue0102) (=jmj-058005) (=koseki-218190)
(u71d5-v) (=v1-5e40)
(u71d5-v08)
(u71d5-var-001) (=u71d5-ue0103) (=toki-01055690)
(u71d5-var-002)
(u71d5-var-003)
(u71d5-var-004)
(u71d5-var-005)
(irg2017-03730)
(u18d07) (=tangut-18d07)
(u2ff0-u82b1-u9ce5) (=waseikanji-no-jiten-2587) (=kokuji-no-jiten-1470)
(u2ff0-u82b1-u9ce5-var-001) (=jk-66073)
(u2ff1-u5eff-cdp-8d76)
(u2ff1-u5eff-cdp-8d76-var-001)
(u2ff1-u5eff-cdp-8d76-var-002)
(u2ff1-u5eff-cdp-8d76-var-003)
(u2ff1-u5eff-cdp-8d76-var-004)
(u2ff1-u5eff-cdp-8d76-var-005)
(u2ff1-u5eff-cdp-8d76-var-006)
(u2ff1-u5eff-cdp-8d76-var-007)
(u2ff1-u5eff-cdp-8d76-var-008)
(u2ff1-u8279-cdp-8d76)
(u2ff1-u8279-cdp-8d76-var-001)
(u2ff3-u4494-u2ff0-u2ff5-u5182-u4e36-u2ff5-u5182-u4e36-u9ce5)
(zihai-097723)
(zihai-097724)
(zihai-101831)
(ebag_s030-503) (=u71d5-itaiji-002)
(ebag_s086-239)
(hkcs_m71d5)
(hkcs_m71d5-c01)
(hkcs_m71d5-p01-s00)
(hkcs_m71d5-p02-s00)
(hkcs_m71d5-p03-s00)
(inaz_u71d5-var-001) (=inaz_hkrm-08048330)
(ippukurou_agato)
(kaido_u71d5-var-001)
(simch-kx_t068316) (=simch-kx_kp0f8f1)
(toikawa_u71d5-j-var-001)
(u9df0)
[民國教育部]
(u9df0-g) (=ge-5746)
(u9df0-j) (=huang-shuang144_shuang-00044ff0) (=huang-shuang144_s00024ff0) (=jmj-029718) (=u9df0) (=u9df0-ue0101) (=u9df0-ue0100) (=koseki-535850) (=juki-9df0) (=dkw-47343) (=aj1-23012)
(u9df0-t) (=u9df0-h)
(u9df0-ue0102) (=toki-01082470)
(u9df0-var-001) (=u9df0-k)
(u2ff8-u53ad-u9ce5) (=unstable-bsh-ef94) (=irg2021-00410)
(u2ff8-u53ad-u9ce5-var-001) (=g-kj00301)
(hdic_hkrm-09130530)
(hkcs_m9df0)
(inaz_hkrm-08048410)
(kaido_hkrm-09130530)
(simch-kx_t150103)
𪈏 (u2a20f)
[民國教育部]
(u2a20f-jv) (=huang-shuang144_shuang-00050dcf) (=u2a20f-i) (=u2a20f-g) (=u2a20f)
(u2a20f-var-001)
(hkcs_m2a20f)
𮹜 (u2ee5c)
[繁簡関係]
(u2ee5c-g) (=g-idc780) (=huang-shuang144_shuang-00057dac) (=u2ee5c) (=gidc23-621)
𱍥 (u31365)
[民國教育部]
(u31365-08)
(u31365-jv) (=huang-shuang144_shuang-00056af5) (=u31365) (=irg2017-03730) (=u71d5-itaiji-001)
(t13-3b5f) (=u31365-t) (=c13-3b5f)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部