GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

jmj-006551 (文字情報基盤 文字図形名 MJ006551) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u4ef9) (u4ef9-jv) (=zihai-006625) (=u4ef9) (=kx-009422) (=kx-0094022) (=koseki-005100) (=jmj-006551) (=gt-00594) (=dkw-00414)
(u4ef9-t) (=gt-66777)
(hkcs_m4ef9)
异体字: (u34a5)
[←简化字]
[繁体字]
(u34a5-jv) (=u34a5) (=kx-012133) (=kx-0121033) (=koseki-015110) (=jmj-000127) (=dkw-01305)
(zihai-009701)
(hkcs_m34a5)
(kesuuko_doukeiiji-u34a5)
(u4e30)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u4e30-01)
(u4e30-01-var-001) (=cdpo-9f48)
(u4e30-01-var-002) (=cdpo-9f47)
(u4e30-01-var-003)
(u4e30-03-var-001)
(u4e30-05)
(u4e30-08)
(u4e30-08-var-001)
(u4e30-08-var-002)
(u4e30-09)
(u4e30-09-var-001)
(u4e30-14)
(u4e30-14-var-001)
(u4e30-itaiji-003)
(u4e30-itaiji-005)
(u4e30-j) (=zihai-000201) (=u4e30-ue0102) (=u4e30-ue0100) (=u4e30-k) (=u4e30-g) (=u4e30) (=tron-08-216c) (=sosho-u97e6-002) (=kx-007908) (=kx-0079008) (=koseki-152740) (=juki-4e30) (=jsp-302d) (=jmj-006350) (=hitsujun-u4e30-004) (=gt-00110) (=dkw-00076) (=c9-7e7e) (=aj1-14301)
(u4e30-v)
(u4e30-var-001) (=cdp-897e)
(u4e30-var-002)
(u4e30-var-003)
(u4e30-var-004)
(aj1-15386) (=fudemame-e004) (=u4e30-h) (=juki-ad1a) (=u4e30-ue0103) (=zihai-001626) (=koseki-152760) (=u4e30-t) (=b-a4a5) (=u4e30-ue0101) (=fzyouhei_u4e30) (=jmj-006351)
(cdp-88c6) (=u4e30-itaiji-004)
(cdp-88c6-var-002)
(cdp-88c6-var-003)
(cdp-88c6-var-004)
(cdp-88c6-var-007)
(cdp-897d)
(gt-00111)
(ka-kc00091)
(kx-0079009)
(kx-007909)
(u2ff0-u4e30-u4e30) (=u4e30-itaiji-001)
(u2ff0-u4e30-u4e30-var-001) (=ebag_kxr-00066) (=u4e30-itaiji-002)
(u2ff0-u4e30-u4e30-var-002) (=cbeta-11801)
(u2ff1-u4e00-u2a70a)
(u2ff1-u4e36-cdp-8ce7-var-003)
(u2ff1-u4ea0-u4e30)
(u2ffb-u4e09-u4e85)
(u4df6) (=c8-7c3a)
(zihai-001627)
(hkcs_m4e30)
(hkcs_m4e30-p01-s00)
(hkcs_m4e30-p02-s00)
(hkcs_m4e30-p02-s01)
(hkcs_u4e30)
(hkcs_u4e30-01)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部