GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

jmj-013759 (文字情報基盤 文字図形名 MJ013759) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u67d2) (u67d2) (=dkw-14620) (=jmj-013759) (=aj1-17779) (=juki-67d2) (=koseki-164690) (=u67d2-k) (=u67d2-ue0100)
(hokke-00661)
(toki-01049090)
(u2ff0-u6c35-u233bd) (=zihai-053827) (=shincho-06340)
(hkcs_m67d2)
异体字: (u4e03)
[異体字(数字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4e03-01)
(u4e03-02)
(u4e03-02-var-001)
(u4e03-05)
(u4e03-05-var-001)
(u4e03-15)
(u4e03-g01) (=hkcs_u4e03-01)
(u4e03-h)
(u4e03-j) (=kx-0075007) (=aj1-02275) (=cdp-88ed) (=dkw-00006) (=fzyouhei_u4e03) (=gt-00004) (=hkcs_u4e03) (=jmj-006297) (=juki-4e03) (=koseki-000060) (=kx-007507) (=tron-08-2126) (=u4e03-g) (=u4e03-k) (=u4e03-ue0100) (=zihai-000107) (=u4e03)
(u4e03-t) (=lgccc-0003)
(u4e03-t01)
(u4e03-u20de) (=tron-09-9727)
(u4e03-v)
(u4e03-var-001)
(u4e03-var-002) (=u4e03-07-var-001)
(u4e03-var-003)
(u4e03-var-005)
(aj1-10192)
(cdp-895e)
(qin-80380) (=geog-qin-1028)
(qin-80390) (=geog-qin-1029)
(qin-80410) (=geog-qin-1031)
(qin-80590) (=geog-qin-1049)
(qin-80790) (=geog-qin-1069)
(u0037) (=aj1-00254) (=aj1-00024) (=c8-2138) (=juki-0037)
(u3027)
(u3226) (=aj1-10132) (=fzyouhei_u3226)
(u3286) (=aj1-10467) (=cbeta-32789)
(ebag_s001-017)
(hkcs_m4e03)
(hkcs_m4e03-p02-s00)
(mihail-jp_u0037)
(u6f06)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6f06-j) (=aj1-02283) (=juki-6f06) (=koseki-204290) (=u6f06-k) (=u6f06-ue0100) (=u6f06)
(u6f06-var-001) (=dkw-18108) (=jmj-015805)
(shincho-06340)
(t13-3343)
(u2ff0-u6728-u6f06) (=waseikanji-no-jiten-0921a) (=waseikanji-no-jiten2014-1122)
(hkcs_m6f06)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部