GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

jmj-030183 (文字情報基盤 文字図形名 MJ030183) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u6b04) (u6b04-itaiji-001)
(u6b04-j) (=u237ec-jv) (=u6b04) (=dkw-15880d) (=u6b04-ue0102) (=u6b04-ue0101) (=u237ec) (=koseki-180250) (=juki-6b04) (=jmj-014716) (=aj1-03933)
(u6b04-t)
(dkw-15904)
(u2ff0-u6728-u9611) (=v-f02ab) (=irg2017-01777) (=unstable-bsh-f32f)
(uf91d) (=uf91d-j) (=aj1-13392) (=jmj-030183) (=juki-f91d) (=k0-516d) (=koseki-180580) (=u6b04-g) (=u6b04-k) (=u6b04-ue0100) (=u6b04-ue0103) (=u6b04-ufe00) (=uf91d-k)
(hkcs_m6b04)
(hkcs_u6b04)
(n-gtwinppx_u6b04)
异体字: (u680f)
[←繁体字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u680f-g) (=u680f)
(hkcs_m680f)
(u695d)
[異體字(漢語大字典)]
(u695d) (=dkw-15148) (=aj1-05251) (=juki-695d) (=koseki-171030) (=u695d-ue0100) (=jmj-014206)
(u2ff0-u6728-u2b823) (=u695d-itaiji-001)
(hkcs_m695d)
(hkcs_u695d)
(u6b17)
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u6b17) (=u6b17-ue0101) (=u6b17-ue0100) (=koseki-181260) (=juki-6b17) (=jmj-014734) (=aj1-17886)
(u6b17-ue0103) (=nyukan-f396)
(dkw-15967)
(koseki-181340) (=jmj-014735) (=u6b17-ue0102)
(toki-01047240)
(u2ff0-u6728-u2ff1-u8279-u2ff5-u95e8-u4e1c) (=sawn-f7ad9)
(hkcs_m6b17)
(u862d)
[漢語俗字叢考]
(u862d-itaiji-002)
(u862d-itaiji-003)
(u862d-itaiji-004)
(u862d-j) (=u862d-ue0102) (=u862d-ue0100) (=u862d) (=koseki-367670) (=juki-862d) (=j90-4d76) (=gt-43607) (=dkw-32477dd) (=aj1-03936)
(u862d-t)
(u862d-var-001)
(u862d-var-002) (=u862d-ue0105) (=toki-01082230) (=gt-43786)
(u862d-var-003) (=koseki-369630)
(aj1-14084) (=u862d-ue0104) (=u862d-ue0101) (=u862d-g) (=koseki-369180) (=k0-5535) (=k0-5170) (=juki-baa3) (=gt-43788)
(dkw-32519)
(u1f023)
(u2ff0-u5f73-u5922)
(u2ff1-u4e37-u4e19) (=sawn-f6a55)
(u2ff1-u4e37-u4e19-var-001)
(u2ff1-u8279-u2ff5-u95e8-u4e1c) (=g-dm00179) (=unstable-bsh-e43b) (=sawn-f64a1) (=n-gtwinppx_kanjishashin-006-050)
(u2ff1-u8279-u5170) (=extd-06880) (=g-cyy01242) (=g-dm00138) (=irg2017-03668) (=unstable-bsh-e4b3)
(uf91f) (=u862d-ufe00) (=u862d-ue0103) (=u862d-k) (=gt-43909)
(hkcs_m862d)
(hkcs_m862d-p02-s00)
(hkcs_u862d)
(uf91d)
[UCS互換]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
𣟬 (u237ec)
[異體字(民國教育部)]
[重複漢字]
[関連字(その他)]
(u237ec)
(u237ec-jv)
(hkcs_m237ec)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部