GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

jmj-030732 (文字情報基盤 文字図形名 MJ030732) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字:𠌘 (u20318) (u20318) (=zihai-008517) (=jmj-030732)
(u20318-ue0101)
(dkw-00991)
(jmj-030731)
(koseki-011500)
(koseki-011710) (=juki-ad87) (=u20318-ue0100) (=nyukan-f200)
(hkcs_m20318)
(hkcs_u20318)
异体字: (u512a)
[5200号通達]
(u512a-itaiji-001)
(u512a-j) (=zihai-009452) (=u512a) (=kx-0120028) (=u512a-ue0101) (=u512a-ue0100) (=u512a-k) (=kx-012028) (=koseki-014720) (=juki-512a) (=j90-4d25) (=aj1-03855)
(u512a-t) (=u512a-h) (=lgccc-0255-var-001)
(u512a-ue0103)
(dkw-01261)
(jmj-007178)
(jmj-007179)
(jmj-007180)
(juki-adb3) (=u512a-ue0102)
(koseki-014060) (=extf-00395) (=jmj-056952) (=u2cff2)
(koseki-014610)
(lgccc-0255)
(u2ff0-u4ebb-u2274a)
(u2ff0-u4ebb-u2ff1-cdp-8cd4-u53cb)
(u2ff0-u4ebb-u2ff1-cdp-8cd4-u5902)
(u2ff0-u4ebb-u2ff3-cdp-8cd4-u516b-u65b9) (=toki-01006250)
(u329d) (=aj1-08319)
(zihai-009520)
(zihai-009632)
(ebag_s085-382)
(hkcs_m512a)
(hkcs_u512a)
(n-gtwinppx_u512a)
(tomm_u512a)
(u590f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u590f-01)
(u590f-02)
(u590f-02-itaiji-001)
(u590f-02-var-001)
(u590f-07-itaiji-001) (=soupcum_khitanlarge-260)
(u590f-07-var-001)
(u590f-07-var-002)
(u590f-14)
(u590f-g) (=jmj-009420)
(u590f-g14)
(u590f-itaiji-001) (=unstable-bsh-f0ef)
(u590f-itaiji-002)
(u590f-itaiji-003)
(u590f-itaiji-004)
(u590f-itaiji-005)
(u590f-j) (=u590f) (=u590f-ue0101) (=u590f-ue0100) (=u590f-k) (=juki-590f) (=j90-3246) (=aj1-01350) (=koseki-065530)
(u590f-t) (=u590f-ue0102)
(u590f-var-001) (=jmj-009419)
(dkw-05720)
(gt-28240)
(irg2017-04340)
(koseki-065490) (=u590f-ue0103)
(koseki-065510)
(koseki-246930)
(u1f027)
(u2ff0-u599f-u9801) (=unstable-bsh-f67e) (=irg2015-04801)
(u2ff0-u599f-u9801-var-001) (=utc-01598)
(u2ff1-u268fb-u7236) (=gt-71037)
(u2ff1-u65e5-u5b83) (=unstable-bsh-f6c0)
(u2ff1-u65e5-u866b) (=utc-01501) (=unstable-bsh-f613) (=rui6-e013) (=irg2015-03698)
(u2ff1-u767d-u5902)
(u2ff1-u9801-u5902-var-001)
(u2ff3-u268fb-u513f-u5902)
(u2ff3-u268fb-u513f-u5902-01)
(u2ff3-u268fb-u513f-u5902-05)
(u2ff3-u4e8c-u76ee-u5902) (=toki-01018540)
(u2ff3-u767e-u5196-u6b79)
(zihai-010903)
(zihai-051215)
(zihai-115617)
(ebag_s072-156)
(ebag_s122-098)
(ebag_s162-343)
(hkcs_m590f)
(hkcs_m590f-p02-s00)
(hkcs_m590f-p02-s01)
(hkcs_m590f-p02-s02)
(hkcs_m590f-p02-s03)
(hkcs_u590f)
(kamiyo_chars-u590f-itaiji-001)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部