GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

jmj-058410 (文字情報基盤 文字図形名 MJ058410)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
2018年7月26日(星期四) 11:56; kesuuko (对话) 的 @2版
← 前一版 | 显示最新版 | 后一版 →
(SVG图像)

关联字形

关联字: (u81f1) (u81f1-g)
(u81f1-itaiji-001)
(u81f1-itaiji-002)
(u81f1-itaiji-003)
(u81f1-itaiji-004)
(u81f1-j) (=u81f1) (=u81f1-ue0101) (=u81f1-ue0100) (=koseki-336180) (=juki-81f1) (=cbeta-09294) (=aj1-22283)
(u81f1-ue0102) (=koseki-254920) (=u81f1-var-001)
(u81f1-var-002)
(u81f1-var-003)
(u81f1-var-004)
(u81f1-var-005)
(u81f1-var-006)
(u81f1-var-007) (=cdp-8bef) (=jmj-021303) (=u81f1-var-008)
(u81f1-var-009)
(dkw-30124)
(heisei-tk01037950)
(jmj-058410) (=u2e35b) (=extf-06056)
(koseki-336150)
(toki-01037940)
(toki-01037950)
(u2ff1-u2ff3-u4ea0-cdp-89cc-u5196-u529b)
(u2ff1-u2ff3-u65e5-u7f52-u5196-u5200)
(u2ff1-u81ea-u5bb9)
(u2ff1-u81ea-u5bb9-var-001)
(u2ff3-u81ea-u34c1-u529b)
(u2ff9-cdp-8cbb-u53c8)
(u2ff9-cdp-8cbb-u65b9)
(u2ff9-cdp-8cbb-u65b9-var-001)
(fzyouhei_u81f1)
(hkcs_m81f1)
(hkcs_u81f1)
(tomm_u81f1)
异体字: (u7c69)
[異體字(漢語大字典)]
(u7c69) (=u7c69-ue0104) (=u7c69-ue0100) (=koseki-299760) (=jx2-736f) (=juki-7c69) (=aj1-18316)
(u7c69-itaiji-001)
(u7c69-ue0101) (=aj1-22186) (=jsp-5324) (=juki-b7ed) (=koseki-299610) (=u7c69-ue0102)
(u7c69-ue0103) (=juki-b7ee) (=koseki-299620)
(dkw-26801)
(hkcs_m7c69)
𤾜 (u24f9c)
[異體字(民國教育部)]
(u24f9c)
(dkw-22775)
𦤔 (u26914)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u26914) (=cbeta-09220) (=koseki-336140)
(dkw-30121)
𦤝 (u2691d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u2691d) (=koseki-336240) (=u2691d-ue0101)
(dkw-30128)
(koseki-336220) (=u2691d-ue0100)
(u2ff3-u81ea-u34c1-u2ff5-cdp-8bc0-cdp-8bc0)
(u2ff3-u81ea-u7a74-u518b)
(hkcs_m2691d)
𭄩 (u2d129)
[その他]
(u2d129) (=cbeta-01169) (=extf-00755)
𮍛 (u2e35b)
[その他]
(u2e35b)
(u2ff3-u81ea-u7a74-u53e3)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部