GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

juki-b21e (住民基本台帳ネットワーク統一文字 J+B21E) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u6460) (u6460-itaiji-001) (=cbeta-07748)
(u6460-j) (=u6460-ue0101) (=u6460-ue0100) (=koseki-141410) (=juki-6460) (=jsp-4064) (=jmj-012695) (=dkw-12596) (=aj1-08468) (=u6460)
(u6460-t)
(u6460-ue0102) (=jmj-012696) (=juki-b21d) (=toki-01036100) (=u6460-k)
(u6460-ue0103) (=jmj-012697) (=juki-b21e)
(hkcs_m6460)
(hkcs_u6460)
异体字: (u39fe)
[異體字(民國教育部)]
(u39fe-jv) (=sawd-16229) (=koseki-137060) (=jmj-001385) (=dkw-12196) (=u39fe)
(hkcs_m39fe)
(u4265)
[入管正字]
(u4265) (=dkw-26658) (=koseki-297900)
(u4265-var-001)
(hkcs_m4265)
(u6374)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u6374-j) (=u6374) (=dkw-12212) (=jmj-012440) (=u6374-ue0100) (=koseki-137220) (=aj1-14573) (=juki-6374)
(hkcs_m6374)
(u63d4)
[異體字(民國教育部)]
(u63d4-itaiji-001)
(u63d4-j) (=u63d4-ue0100) (=koseki-138730) (=juki-63d4) (=jmj-012543) (=dkw-12349) (=aj1-17689) (=u63d4)
(hkcs_m63d4)
(u6441)
[入管正字]
(u6441) (=zihai-035501) (=dkw-12556) (=gt-15724) (=jmj-012665) (=koseki-140790)
(hkcs_m6441)
(u6a2c)
[入管正字]
(u6a2c) (=koseki-175090) (=jmj-014459) (=dkw-49179)
(u6a2c-var-001)
(hkcs_m6a2c)
(hkcs_u6a2c)
(u7dcf)
[関連字(JIS X 0212)]
(u7dcf-itaiji-001)
(u7dcf-j) (=u7dcf) (=cbeta-10282) (=u7dcf-ue0102) (=u7dcf-ue0100) (=koseki-308510) (=juki-7dcf) (=jmj-020233) (=j90-416d) (=aj1-02799)
(u7dcf-var-001)
(aj1-13472) (=u7dcf-ue0101) (=dkw-27620) (=u7dcf-ue0103) (=juki-b831) (=j83-416d)
(u2ff0-u7cf8-u2ff1-u4491-u225c0)
(u2ff0-u7e9f-u5fe9) (=u30b25) (=u30b25-jv) (=extd-06438) (=g-bk101217) (=unstable-bsh-ed35) (=utc-02013) (=irg2015-03292)
(u2ff3-u4e37-u5196-u5140)
(hkcs_m7dcf)
(u7deb)
[関連字(JIS X 0212)]
(u7deb-itaiji-001)
(u7deb-j) (=u7deb-ue0100) (=koseki-309190) (=juki-7deb) (=dkw-27671) (=cbeta-12524) (=aj1-14983) (=u7deb)
(toki-01072420)
(u2ff0-u7e9f-u6031) (=u30b30) (=u30b30-jv) (=extd-06456) (=g-bk101234) (=unstable-bsh-ed3d) (=utc-02021) (=irg2015-03304)
(hkcs_m7deb)
(u7e3d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u7e3d-itaiji-001)
(u7e3d-j) (=u7e3d-ue0101) (=u7e3d-ue0100) (=u7e3d-k) (=koseki-311180) (=juki-7e3d) (=jmj-020370) (=j90-6541) (=dkw-27844) (=aj1-06096) (=u7e3d)
(u7e3d-t)
(u7e3d-ue0102) (=juki-b856) (=koseki-311550)
(toki-01072750)
(u2ff0-u7cf9-u5965)
(u2ff0-u7cf9-u5965-var-001)
(zihai-132827)
(ebag_s120-219)
(hkcs_m7e3d)
(hkcs_u7e3d)
𢭇 (u22b47)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u22b47-jv) (=koseki-136620) (=dkw-12163) (=u22b47)
(hkcs_m22b47)
𢵃 (u22d43)
[異體字(民國教育部)]
(u22d43-jv) (=u22d43) (=koseki-143180)
(dkw-12768)
𢷝 (u22ddd)
[異體字(民國教育部)]
(u22ddd-jv) (=u22ddd-t) (=u22ddd-g) (=u22ddd) (=koseki-144640)
(dkw-12888)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部