GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

juki-b7a5 (住民基本台帳ネットワーク統一文字 J+B7A5) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u7b51) (u7b51) (=aj1-02972) (=j90-435e) (=juki-7b51) (=koseki-291110) (=u7b51-k) (=u7b51-ue0100) (=u7b51-ue0102)
(u7b51-03)
(u7b51-03-var-001)
(u7b51-itaiji-001)
(u7b51-ue0101) (=aj1-13923) (=koseki-291140) (=u7b51-ue0103)
(dkw-26002)
(koseki-290810) (=juki-b7a5) (=u7b51-ue0104)
(toki-01069380)
(zihai-124021)
(hkcs_m7b51)
(hkcs_m7b51-p03-s00)
(kk-shusei_kr088309)
异体字: (u7bc9)
[←简化字]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u7bc9) (=u7bc9-ue0102) (=u7bc9-ue0100) (=u7bc9-k) (=koseki-176900) (=juki-7bc9) (=jmj-019592) (=aj1-02969)
(aj1-13921) (=dkw-26298) (=koseki-294020) (=u7bc9-ue0101) (=u7bc9-ue0103)
(shincho-08608)
(toki-01069980)
(u2f963) (=dkw-26261) (=shincho-08609) (=u7bc9-ufe00)
(u2ff1-u7af9-u6728) (=waseikanji-no-jiten2014-1669)
(u2ff3-u25ad7-cdp-8cfa-u6728) (=unstable-bsh-f249) (=utc-01161) (=u2ff3-u25ad7-u2ff0-u5de5-u53e3-u6728) (=irg2015-03123)
(u2ff3-u7af9-u2ff3-u4ea0-u3013-u65e5-u571f) (=unstable-bsh-f687)
(zihai-124140)
(hkcs_m7bc9)
(hkcs_u7bc9)
(kamiyo_chars-u7bc9-itaiji-001)
𣽆 (u23f46)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23f46)
(koseki-205670) (=dkw-18237)
(ebag_kxr-00516)
𥬑 (u25b11)
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u25b11) (=dkw-25918) (=toki-01069450)
(hkcs_m25b11)
𥬶 (u25b36)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25b36-jv) (=dkw-26015) (=koseki-290940) (=u25b36)
𥬾 (u25b3e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25b3e) (=dkw-26026) (=koseki-291050)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部