GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

jx1-2004-4a5a (JIS X 0213規格票例示字形 第1面GL領域4A5A、42区58点) (@5)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u5a29) (u5a29) (=dkw-06337) (=aj1-07791) (=j78-4a5a) (=juki-afe7) (=jx1-2004-4a5a) (=koseki-072360) (=nyukan-f710) (=u5a29-k) (=u5a29-ue0101) (=u5a29-ue0103)
(u5a29-g)
(u5a29-var-001) (=jmj-009734)
(j90-4a5a) (=aj1-03626) (=jx1-2000-4a5a) (=u5a29-ue0102) (=u5a29-ue0100) (=jmj-009735)
(koseki-073640) (=juki-5a29)
(u2ffa-u514d-u751f)
(hkcs_m5a29)
(hkcs_u5a29)
异体字: (u36ef)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[疑難字考釋與研究]
(u36ef-jv) (=u36ef) (=koseki-073800) (=gt-08212) (=dkw-06465)
(jmj-000650)
(hkcs_m36ef)
(u3736)
[疑難字考釋與研究]
(u3736) (=dkw-06884) (=jmj-000716) (=koseki-078370)
(zihai-070253)
(zihai-070339)
(hkcs_m3736)
(u3743)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3743) (=dkw-06988) (=koseki-079460) (=jmj-000728)
(hkcs_m3743)
(u598f)
[疑難字考釋與研究]
(u598f) (=jmj-009574)
(koseki-069690) (=dkw-06078) (=nyukan-f0f1) (=u598f-k)
(hkcs_m598f)
(hkcs_u598f)
(u5a4f)
[同型異字]
[疑難字考釋與研究]
[関連字(その他)]
(u5a4f) (=dkw-06403) (=koseki-073100) (=jmj-009772)
(hkcs_m5a4f)
(u5b0e)
[異體字(漢語大字典)]
[疑難字考釋與研究]
(u5b0e-jv) (=u5b0e)
(koseki-076720) (=dkw-06740) (=jmj-009979)
(hkcs_m5b0e)
(u5b14)
[疑難字考釋與研究]
(u5b14-g)
(u5b14-jv) (=dkw-06768) (=koseki-077490) (=u5b14)
(u5b14-t) (=u5b14-h)
(u5b14-var-001) (=jmj-009985)
(hkcs_m5b14)
𡢎 (u2188e)
[疑難字考釋與研究]
(u2188e-jv) (=u2188e)
𡤎 (u2190e)
[疑難字考釋與研究]
(u2190e)
(hkcs_m2190e)
𡤳 (u21933)
[疑難字考釋與研究]
(u21933-g)
(u21933-jv) (=u21933)
𡤹 (u21939)
[疑難字考釋與研究]
(u21939) (=koseki-078820) (=dkw-06928)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部