GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

koseki-017120 (法務省 戸籍統一文字 017120) (@9)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

法务省 户籍统一文字情报 文字情报

关联字形

关联字:𠔋 (u2050b) (u2050b-jv) (=kx-012714) (=kx-0127014) (=koseki-017120) (=jmj-030986) (=dkw-01464) (=u2050b)
(zihai-011311)
异体字: (u56df)
[異體字(漢語大字典)]
(u56df-07-var-001)
(u56df-08)
(u56df-itaiji-004)
(u56df-itaiji-005)
(u56df-itaiji-006)
(u56df-itaiji-008)
(u56df-j) (=u56df) (=zihai-043141) (=u56df-ue0100) (=koseki-053610) (=juki-56df) (=jmj-008821) (=dkw-04691) (=aj1-17410)
(u56df-t)
(u56df-var-001)
(k5-0e71)
(k5-0e7d)
(u2ff0-u209da-u9801) (=zihai-158410)
(u2ff0-u6031-u9801) (=zihai-158736)
(u2ff0-u7536-u9801) (=zihai-158236)
(u2ff1-u2e8a-u2053f)
(u2ff4-cdp-8cc8-cdp-88c0) (=u56df-itaiji-003)
(u2ff4-cdp-8cc8-u4eba) (=cbeta-08037) (=u56df-itaiji-007)
(u2ff4-cdp-8cc8-u4eba-var-001) (=u56df-08-itaiji-001)
(u2ff4-cdp-8cc8-u53c8)
(u2ff4-cdp-8cc8-u723b)
(u2ff4-cdp-8cc8-u723b-var-001)
(u2ff4-u5360-cdp-88c0)
(u2ff4-u5360-cdp-88c0-var-001)
(u2ff4-u5360-cdp-88c0-var-002)
(u2ff5-cdp-8bd6-u3405) (=u56df-itaiji-001)
(u2ff5-cdp-8bd6-u3405-var-001) (=u56df-itaiji-002)
(zihai-010039)
(zihai-010247)
(zihai-158007)
(zihai-158035)
(zihai-158251)
(zihai-158438)
(zihai-159038)
(ebag_s215-047)
(hkcs_m56df)
(hkcs_m56df-p01-s00)
(hkcs_m56df-p03-s00)
(univerx_u26953)
(u7b95)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7b95-01)
(u7b95-itaiji-001)
(u7b95-j) (=u7b95) (=u7b95-ue0100) (=u7b95-k) (=koseki-292310) (=juki-7b95) (=aj1-03763)
(cc-6242)
(dkw-26143)
(u2ff0-u7b95-u21fe8)
(zihai-071526)
(zihai-123645)
(hkcs_m7b95)
(hkcs_m7b95-p02-s00)
(hkcs_m7b95-p02-s01)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部