GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

koseki-022320 (法務省 戸籍統一文字 022320) (@7)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

日本法务省 户籍统一文字情报 (首页 )

关联字形

关联字: (u5215) (u5215-03)
(u5215-j) (=zihai-018937) (=u5215) (=u5215-ue0100) (=twedu-a01146-015-4) (=koseki-022320) (=juki-5215) (=jmj-007476) (=dkw-01899) (=cbeta-02094) (=aj1-08398)
(rui6-e02e)
(u2ff1-u5203-u2ff0-u5203-u5203)
(zihai-002731)
(hkcs_m5215)
异体字: (u52a6)
[龍龕手鏡研究]
(u52a6-02-itaiji-001)
(u52a6-g02)
(u52a6-itaiji-001)
(u52a6-j) (=zihai-019430) (=u52a6) (=jmj-007632) (=u52a6-ue0100) (=koseki-026800) (=dkw-02307) (=aj1-08400) (=juki-52a6) (=gt-02958)
(u2ff1-u529b-u2d087)
(u2ff1-u529b-u6b21)
(u2ff1-u529b-u6b21-var-001)
(hkcs_m52a6)
(hkcs_m52a6-p03-s00)
(hkcs_u52a6)
(kamiyo_parts-u52a6-itaiji-001)
(u5dde)
[ユーザー]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u5dde-04)
(u5dde-itaiji-001)
(u5dde-j) (=u5dde) (=dkw-08678) (=jmj-010764) (=u5dde-g) (=zihai-002334) (=u5dde-ue0100) (=u5dde-k) (=koseki-098080) (=juki-5dde) (=aj1-02349)
(u5dde-t) (=twedu-a01146)
(cbeta-16734)
(koseki-900550) (=tron-09-8360) (=juki-ac3f)
(sosaku-dpz-20080401)
(twedu-a01146-007)
(twedu-a01146-009)
(twedu-a01146-010)
(twedu-a01146-015)
(twedu-a01146-015-2)
(twedu-a01146-015-3)
(twedu-a01146-017)
(u18bf9)
(u2ff0-cdp-88b6-u5202)
(u2ff0-u4ecc-u5202)
(u2ff0-u4ecc-u5202-02)
(u2ff2-u20088-u4e29-u4e29)
(u2ffb-u5ddd-u4e00) (=vnpf-6017d)
(zihai-000750)
(zihai-002318)
(zihai-050718)
(zihai-071307)
(zihai-079811)
(hkcs_m5dde)
(hkcs_m5dde-p02-s00)
(hkcs_u5dde)
(n-gtwinppx_kanjishashin-006-030)
(n-gtwinppx_u5dde)
(n-gtwinppx_u5dde-2)
(takata_my-gaiji-0116)
𠄓 (u20113)
[ユーザー]
(u20113-g) (=zihai-001721)
(u20113-jv) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-248) (=kx-0085018) (=u20113) (=dkw-00233) (=gt-00309) (=koseki-002770) (=kx-008518) (=twedu-a01146-002) (=cdp-87e0)
(jmj-030453)
(fitzgerald_u20113)
(hkcs_m20113)
𩗅 (u295c5)
[入管正字]
(u295c5) (=koseki-496040) (=gt-58793) (=dkw-43818)
(hkcs_m295c5)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部