GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

koseki-087950 (法務省 戸籍統一文字 087950)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
2019年7月18日(星期四) 17:18; kesuuko (对话) 的 @5版
← 前一版 | 显示最新版 | 后一版 →
(SVG图像)

关联字形

关联字:𡲌 (u21c8c) (u21c8c-jv) (=koseki-087950) (=dkw-07744) (=u21c8c)
(sz_u21c8c)
异体字: (u5c3c)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5c3c-01)
(u5c3c-01-var-001)
(u5c3c-02)
(u5c3c-02-var-001)
(u5c3c-02-var-002)
(u5c3c-02-var-003)
(u5c3c-03)
(u5c3c-05)
(u5c3c-05-itaiji-001)
(u5c3c-07-itaiji-001) (=twedu-a01078-005)
(u5c3c-10)
(u5c3c-10-itaiji-001)
(u5c3c-g02)
(u5c3c-itaiji-001)
(u5c3c-itaiji-002)
(u5c3c-j) (=u5c3c) (=u5c3c-ue0100) (=u5c3c-k) (=koseki-086760) (=juki-5c3c) (=jmj-010333) (=dkw-07635) (=aj1-03276)
(u5c3c-t) (=twedu-a01078)
(u5c3c-t02)
(u5c3c-var-001)
(u5c3c-var-002)
(twedu-a01078-004)
(twedu-a01078-007)
(twedu-a01078-008)
(twedu-a01078-009)
(twedu-a01078-010)
(twedu-a01078-012)
(u2ff0-u5c3c-cdp-88cd) (=unstable-bsh-f80e)
(u2ff1-u5df3-u4e04)
(u2ff8-u5c38-u4e03) (=geog-qin-0067) (=qin-07070)
(u2ff8-u5c38-u51ab) (=cc-2361)
(u2ff8-u5c38-u571f) (=n-gtwinppx_u5c4b-2)
(u2ff8-u5c38-u571f-02)
(u2ff8-u5c38-u5721)
(u2ff8-u5c38-u5721-01)
(u2ffa-u5c3c-u21fe8) (=unstable-bsh-f81b)
(zihai-066116) (=twedu-a01078-006)
(zihai-066124) (=twedu-a01078-005-1)
(hkcs_m5c3c)
(hkcs_m5c3c-p01-s00)
(hkcs_m5c3c-p02-s00)
(hkcs_m5c3c-p02-s01)
(hkcs_m5c3c-p03-s00)
(hkcs_m5c3c-p16-s00)
(hkcs_m5c3c-v01)
(hkcs_u5c3c)
(hkcs_u5c3c-02)
(univerx_u5c3c)
(u5c54)
[異體字(民國教育部)]
(u5c54-jv) (=u5c54) (=dkw-07714) (=jmj-010360) (=koseki-087640)
(u2ff0-u4e18-u21c31) (=zihai-066536)
(hkcs_m5c54)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部