GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

koseki-091450 (法務省 戸籍統一文字 091450) (@5)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

法务省 户籍统一文字情报 文字情报

关联字形

关联字:𡷉 (u21dc9) (u21dc9)
(dkw-49049)
(koseki-091450) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-016)
(hkcs_m21dc9)
异体字: (u9751)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u9751-01)
(u9751-02)
(u9751-02-var-001)
(u9751-02-var-002)
(u9751-07)
(u9751-08)
(u9751-08-var-001)
(u9751-jv) (=zihai-148602) (=u9751-ue0100) (=u9751-k) (=u9751-h) (=u9751-g) (=u9751) (=u2fad) (=koseki-482450) (=juki-9751) (=gt-57124) (=dkw-42564) (=aj1-08695)
(u9751-t)
(u9751-var-001)
(toki-01097360)
(u2ff1-u751f-u4e3c)
(u2ff1-u9fb6-u4e39)
(u2ff1-u9fb6-u76ee)
(u2ff5-u9fb6-u2053f)
(hkcs_m9751)
(hkcs_m9751-p01-s00)
(hkcs_m9751-p01-s01)
(hkcs_m9751-p02-s00)
(hkcs_m9751-p02-s01)
(hkcs_m9751-p02-s02)
(hkcs_m9751-p07-s00)
(hkcs_u9751)
(hkcs_u9752-01)
(kesuuko_u9751-itaiji-001)
(u9752)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u9752-01)
(u9752-02)
(u9752-02-var-001)
(u9752-07)
(u9752-08) (=hkcs_u9752-08)
(u9752-j) (=u9752) (=jmj-027897) (=u9752-g) (=u9752-ue0100) (=u2ed8) (=koseki-482460) (=juki-9752) (=dkw-42564d) (=aj1-02664) (=gt-57125)
(u9752-t)
(u9752-t02)
(u9752-t07)
(u9752-t08)
(daitudien-152008)
(daitudien-152009)
(u2ff0-u9751-u63a7)
(u2ff0-u9751-u82f1)
(u2ff1-u20006-u9fb4) (=zihai-000312) (=u30008-jv) (=u30008) (=unstable-bsh-f002) (=utc-00970) (=irg2015-00009)
(u2ff1-u738b-u6708)
(u2ff1-u9fb6-u65e5)
(u2ffa-u9752-u4e36)
(u2ffb-u4e13-u4e00)
(ebag_s215-035)
(hkcs_m9752)
(hkcs_u9752-02)
(naomi2319_test11)
(naomi2319_test13)
(sz_s-u9752-v01)
(sz_s-u9752-v02)
(univerx_u9751)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部