GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

koseki-147490 (法務省 戸籍統一文字 147490) (@12)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

法务省 户籍统一文字情报 文字情报

关联字形

关联字: (u6547) (u6547-j) (=u6547) (=dkw-13175) (=u6547-ue0100) (=koseki-147490) (=juki-6547) (=jmj-012969) (=aj1-14596)
(u6547-t) (=twedu-c04580)
(koseki-147800) (=extf-03019) (=twedu-c04580-001) (=u2d8ef)
(twedu-b01471-006)
(u2ff0-u7259-u2ff1-u5315-u53c8-var-001)
(hkcs_m6547)
异体字: (u6555)
[異體字(民國教育部)]
(u6555) (=dkw-13225) (=aj1-05066) (=jmj-012983) (=juki-6555) (=koseki-148100) (=u6555-g) (=u6555-k) (=u6555-ue0100) (=u6555-v)
(u6555-07-var-001)
(u6555-j)
(u6555-t) (=twedu-b01471) (=u6555-h)
(twedu-b01471-013)
(twedu-b01471-015)
(twedu-b01471-016)
(u2ff0-cdp-87b0-u6535)
(u2ff0-cdp-87b0-u6535-var-001)
(u2ff0-cdp-8851-u6535-var-001)
(u2ff0-u2ffb-u4e29-u4e00-u2ff1-u20089-u53c8)
(u2ff0-u675f-u2ff1-u20003-u4e42-var-001)
(u2ff0-u6765-u5203)
(u2ff0-u91c6-u529b-var-001)
(zihai-019431)
(zihai-019521)
(zihai-079624)
(hkcs_m6555)
(hkcs_m6555-p02-s00)
(hkcs_m6555-p03-s00)
(hkcs_u6555)
(hkcs_u6555-03)
(u7b56)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u7b56-02)
(u7b56-itaiji-001) (=u8363-var-001)
(u7b56-j) (=u7b56) (=dkw-26009) (=u7b56-ue0100) (=u7b56-k) (=koseki-290880) (=juki-7b56) (=jmj-019464) (=aj1-02150)
(u7b56-t)
(u7b56-var-001)
(u7b56-var-002)
(u7b56-var-003)
(irg2015-00302) (=zihai-006347) (=g-hzr1011607)
(u2ff1-u25ad7-u20580) (=zihai-124153)
(u2ff1-u25ad7-u233be) (=zihai-124001)
(ebag_s118-151)
(hkcs_m7b56)
(hkcs_m7b56-p02-s00)
(hkcs_u7b56)
𢽟 (u22f5f)
[異體字(民國教育部)]
(u22f5f-jv) (=dkw-13252) (=u22f5f) (=koseki-148450)
(u22f5f-var-001)
(twedu-b01471-005) (=twedu-c04580-000)
(twedu-b01471-009)
(twedu-b01471-011)
(u2ff0-u6765-u6534) (=unstable-bsh-f4bb) (=irg2017-01520) (=uk-10005)
(u2ff0-u6765-u6535) (=unstable-bsh-f4bc) (=irg2017-01521) (=uk-10006)
(u2ff0-u6765-u6535-var-001)
(ebag_s066-031)
(hkcs_m22f5f)
𭣯 (u2d8ef)
[その他]
(u2d8ef)
(hkcs_m2d8ef)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部