GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

koseki-206380 (法務省 戸籍統一文字 206380) (@8)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

日本法务省 户籍统一文字情报 (首页 )

关联字形

关联字: (u6f81) (u6f81-j) (=huang-shuang144_shuang-00042181) (=u6f81-ue0100) (=u6f81-k) (=u6f81) (=ligang_hkrm-05019632) (=koseki-206380) (=juki-6f81) (=jmj-015965) (=hdic_hkrm-05019632) (=dkw-18312) (=cbeta-00612) (=aj1-05506)
(toki-01050270)
(u2ff0-u6c35-u2ecbf) (=unstable-bsh-f4a5) (=sawd-15326)
(u2ff0-u6c35-u2ff1-u6b62-u2ff0-cdp-89bc-cdp-89bc)
(ebag_s085-515)
(hdic_hkrm-05098611)
(hkcs_m6f81)
(ligang_hkrm-05019722) (=hdic_hkrm-05019722)
(otakusei_hkrm-05032112) (=hdic_hkrm-05032112)
(simch-kx_t065121) (=simch-kx_kp0e1bd)
异体字: (u3d14)
[民國教育部]
(u3d14-g)
(u3d14-jv) (=huang-shuang144_shuang-00045b14) (=huang-shuang144_s00025b14) (=u3d14) (=koseki-201070) (=jmj-002111) (=gt-22727) (=dkw-17816) (=cbeta-04420)
(chuanshanjia_u3d14)
(hkcs_m3d14)
(simch-kx_t063616)
(u6b6e)
[民國教育部]
[関連字(JIS X 0212)]
(u6b6e-01)
(u6b6e-02)
(u6b6e-itaiji-001)
(u6b6e-j) (=huang-shuang144_shuang-00041d6e) (=u6b6e-t) (=u6b6e) (=dkw-16317) (=jmj-014836) (=u6b6e-ue0100) (=twedu-a02360-001) (=koseki-185170) (=juki-6b6e) (=aj1-21824)
(u2ff1-u6b62-u2ff0-cdp-89bc-cdp-89bc)
(u2ff1-u6b62-u2ff0-u51ab-u4eba)
(u2ff1-u6b62-u4e1a)
(u2ff1-u6b62-u6bd4)
(hdic-tanki03_hkrm-05097420)
(hdic_hkrm-05097420)
(hdic_u6b6e-var-001)
(hkcs_m6b6e)
(simch-kx_t057638)
(u6b70)
[民國教育部]
(u6b70-02)
(u6b70-02-var-001)
(u6b70-itaiji-001)
(u6b70-j) (=huang-shuang144_shuang-00041d70) (=u6b70) (=aj1-21825) (=dkw-16324) (=cdp-8ae1) (=koseki-185270) (=u6b70-ue0100) (=u6b70-ue0101) (=juki-6b70) (=jmj-014838)
(u6b70-ue0102) (=koseki-185370) (=jmj-014839)
(u6b70-var-001) (=hdic-tanki03_hkrm-05098612) (=hdic-tanki03_hkrm-05096840) (=jmj-057898) (=u6b70-ue0103) (=koseki-185430)
(u6b70-var-002) (=cbeta-00613)
(u2ff0-u2ff8-u5c38-u6b62-u2ff8-u5c38-u6b62)
(u2ff1-u206aa-u23956) (=hdic-tanki03_hkrm-05097110)
(u2ff1-u206aa-u6b64) (=zihai-019054)
(u2ff1-u31414-u5c71)
(u2ff1-u31414-u5c71-var-001)
(u2ff1-u518c-u6b62)
(u2ff1-u5215-u5c71)
(u2ff1-u5215-u5c71-var-001)
(u2ff1-u5215-u6b62)
(hdic-tanki03_hkrm-05098611)
(hdic_hkrm-05096840)
(hdic_hkrm-05097110)
(hdic_hkrm-05098612)
(hdic_u6b70-var-001)
(hkcs_m6b70)
(n-gtwinppx_kanjibeya-001-221)
(simch-kx_t057643)
(u6da9)
[民國教育部]
(u6da9-jv) (=huang-shuang144_shuang-00041fa9) (=u6da9-g) (=u6da9)
(u6da9-var-001)
(u6da9-var-002)
(hkcs_m6da9)
(u6e0b)
[←異体字(常用漢字表)]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u6e0b-j) (=huang-shuang144_shuang-0004200b) (=u6e0b-ue0100) (=u6e0b) (=koseki-200090) (=juki-6e0b) (=jmj-015529) (=dkw-17750d) (=aj1-02380)
(gt-70869)
(gt-70884)
(hkcs_m6e0b)
(u6f80)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[民國教育部]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u6f80-j) (=huang-shuang144_shuang-00042180) (=u6f80-ue0101) (=u6f80-ue0100) (=u6f80) (=ligang_hkrm-05019712) (=koseki-206370) (=juki-6f80) (=jmj-015962) (=dkw-18311) (=aj1-05507)
(u6f80-var-001) (=u6f80-ue0102) (=juki-b4df) (=jmj-015964)
(koseki-208370) (=u6f80-ue0103) (=jmj-015963)
(twedu-a02360-001)
(twedu-a02360-014)
(twedu-a02360-015)
(u2ff0-u6c35-u30669)
(hdic_hkrm-05019712)
(hkcs_m6f80)
(kuojenhao_u6f80)
(simch-kx_t065120)
(u6fc7)
[民國教育部]
(u6fc7-j) (=huang-shuang144_shuang-000421c7) (=u6fc7-ue0100) (=u6fc7) (=koseki-207950) (=juki-6fc7) (=jmj-016049) (=dkw-18448) (=aj1-16951)
(irg2015-02071)
(u2ff0-cdp-8cbd-u55c7) (=k5-0e9e)
(u2ff0-u6c35-u2ff1-u55c7-u4e00)
(hkcs_m6fc7)
(simch-kx_t065427)
𠽼 (u20f7c)
[民國教育部]
(u20f7c-jv) (=huang-shuang144_shuang-00047b3c) (=huang-shuang144_s00027b3c) (=u20f7c)
(gt-66845)
(koseki-050890) (=jmj-032568) (=dkw-04440)
(hkcs_m20f7c)
(simch-kx_t020822)
𣥒 (u23952)
[民國教育部]
(u23952-g)
(u23952-jv) (=huang-shuang144_shuang-0004a512) (=huang-shuang144_s0002a512) (=jmj-038662) (=u23952) (=koseki-184720) (=dkw-16274)
(u23952-var-001)
(u23952-var-002)
(irg2015-01822)
(u2ff1-u5203-u6b62)
(u2ff1-u5203-u6b62-var-001)
(u2ff8-u5c38-u6b62)
(u2ff8-u5c38-u6b62-01)
(u2ff8-u5c38-u6b62-02)
(hkcs_m23952)
(hkcs_m23952-p01-s00)
(hkcs_m23952-p02-s00)
(simch-kx_t057601)
𣴻 (u23d3b)
[民國教育部]
(u23d3b-jv) (=huang-shuang144_shuang-0004a8fb) (=huang-shuang144_s0002a8fb) (=u23d3b) (=koseki-198130) (=jmj-039313) (=dkw-17562)
(simch-kx_t062725)
𣹣 (u23e63)
[民國教育部]
(u23e63-itaiji-001)
(u23e63-jv) (=huang-shuang144_shuang-0004aa23) (=huang-shuang144_s0002aa23) (=u23e63) (=koseki-202620) (=jmj-039459) (=dkw-17952)
(u2ff0-u6c35-u2ff1-u5215-u5c71)
(u2ff0-u6c35-u2ff1-u5215-u5c71-var-001) (=twedu-a02360-014) (=t13-3522) (=c13-3522)
(hkcs_m23e63)
(simch-kx_t064007)
𣾫 (u23fab)
[民國教育部]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u23fab-jv) (=huang-shuang144_shuang-0004ab6b) (=huang-shuang144_s0002ab6b) (=cbeta-04475) (=u23fab) (=otakusei_hkrm-05032113) (=koseki-206840) (=jmj-039609) (=dkw-18364)
(hdic_hkrm-05032113)
(hkcs_m23fab)
(simch-kx_t160349)
𣿠 (u23fe0)
[民國教育部]
(u23fe0) (=huang-shuang144_shuang-0004aba0) (=huang-shuang144_s0002aba0) (=koseki-208130) (=jmj-039639) (=dkw-18467)
(hkcs_m23fe0)
(simch-kx_d065514)
(simch-kx_t065514)
𤁍 (u2404d)
[民國教育部]
(u2404d) (=huang-shuang144_shuang-0004ac0d) (=huang-shuang144_s0002ac0d)
(koseki-209070) (=jmj-039681) (=dkw-18552)
(zihai-057901)
(simch-kx_t160357)
𤁧 (u24067)
[疑難字考釋與研究]
(u24067-jv) (=huang-shuang144_shuang-0004ac27) (=huang-shuang144_s0002ac27) (=u24067) (=koseki-209360) (=jmj-039690) (=dkw-18572)
(cbeta-11629) (=z-sat09361)
(zihai-058001)
(simch-kx_t065815)
(xieyangwang_rpc00244)
𪶨 (u2ada8)
[可洪音義研究]
(u2ada8-gv) (=sawn-f5c44)
(u2ada8-jv) (=huang-shuang144_shuang-00051948) (=u2ada8)
(hkcs_m2ada8)
𭰱 (u2dc31)
[その他]
(u2dc31-j) (=huang-shuang144_shuang-000547d1) (=heisei-jtb464) (=u2dc31) (=toki-01050070) (=juki-b464) (=jmj-059793) (=extf-03978)
(toki-01049890)
(hkcs_m2dc31)
𰙜 (u3065c)
[民國教育部]
(u3065c-jv) (=huang-shuang144_shuang-00055dec) (=ebag_s077-231) (=utc-02647) (=u3065c-uk) (=u3065c) (=u2ff1-u5203-u6b62) (=irg2015-01822) (=cdpo-81e2)
(u3065c-var-001) (=u2ff1-u5203-u6b62-var-001) (=u6f80-itaiji-001)
(u3065c-var-002)
𰙩 (u30669)
[民國教育部]
(u30669-jv) (=huang-shuang144_shuang-00055df9) (=u30669-g) (=u30669) (=irg2015-01834) (=g-hzr3154511)
𰜀 (u30700)
[民國教育部]
(u30700-jv) (=huang-shuang144_shuang-00055e90) (=z-sat06349) (=u30700-s) (=u30700) (=irg2015-02015) (=irg2015-02014)
(u30700-t) (=c13-2c6e) (=twedu-a02360-015) (=t13-2c6e)
𱧬 (u319ec)
[民國教育部]
(u319ec) (=huang-shuang144_shuang-0005717c) (=u2ff0-u6c35-u2ff1-u5215-u5c71) (=irg2017-02037)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部