GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

koseki-302610 (法務省 戸籍統一文字 302610) (@13)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

日本法务省 户籍统一文字情报 (首页 )

关联字形

关联字: (u7cd7) (u7cd7) (=huang-shuang144_shuang-00042ed7) (=huang-shuang144_s00022ed7) (=jmj-019905) (=u7cd7-ue0100) (=koseki-302610) (=juki-7cd7) (=aj1-14964)
(u7cd7-g)
(u7cd7-itaiji-001)
(dkw-27071)
(ebag_s094-017)
(ebag_s119-127)
(ebag_s119-128)
(ebag_s119-129)
(hdic-tanki04_hkrm-07032620)
(hdic-tanki04_hkrm-07038410)
(hdic_hkrm-07032620)
(hkcs_m7cd7)
(simch-kx_t091139)
异体字: (u4286)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u4286) (=huang-shuang144_shuang-00046086) (=huang-shuang144_s00026086) (=hdic_hkrm-07035430) (=jmj-003443) (=dkw-26936) (=koseki-301100)
(u4286-01)
(zihai-126409)
(hdic-tanki04_hkrm-07035430)
(hkcs_m4286)
(simch-kx_t090834)
(u7291)
[入管正字]
(u7291) (=huang-shuang144_shuang-00042491) (=huang-shuang144_s00022491) (=jmj-016858) (=koseki-225970)
(dkw-20093)
(hdic-tanki02_hkrm-04005440)
(hdic_hkrm-04005440)
(hkcs_m7291)
(simch-kx_t070304)
𥽃 (u25f43)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25f43) (=huang-shuang144_s0002cb03) (=hdic_hkrm-07034623) (=koseki-303450)
(dkw-27147d)
(jmj-044354)
(hdic-tanki04_hkrm-07034623)
(hkcs_m25f43)
(simch-kx_t091333)
𥽙 (u25f59)
[異體字(民國教育部)]
(u25f59) (=huang-shuang144_s0002cb19) (=jmj-044365) (=koseki-303860)
(dkw-27183)
(hkcs_m25f59)
(simch-kx_t091349)
𩝠 (u29760)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u29760-g) (=u29760-i)
(u29760-jv) (=jmj-054048) (=u29760) (=koseki-502280)
(u29760-k) (=ka-kc06920) (=hdic-tanki06_hkrm-08109320)
(u29760-t)
(u29760-var-001) (=extf-08044)
(dkw-44312)
(hkcs_m29760)
(simch-kx_t142337)
𱶜 (u31d9c)
[WS2017]
(u31d9c-jv) (=u31d9c-g) (=u31d9c) (=irg2017-03164) (=g-xm00309)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部