GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

koseki-378340 (法務省 戸籍統一文字 378340) (@11)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

法务省 户籍统一文字情报 文字情报

关联字形

关联字: (u874e) (u874e-j) (=u874e-ue0101) (=u874e-ue0100) (=u874e-k) (=koseki-378340) (=juki-874e) (=aj1-06528) (=u874e)
(u874e-var-001) (=juki-bad5) (=u874e-ue0102) (=zihai-120243)
(dkw-33254)
(hkcs_m874e)
(hkcs_u874e)
异体字: (u4ccb)
[可洪音義研究]
(u4ccb-jv) (=u4ccb) (=dkw-33568) (=jmj-006065) (=jmj-006064) (=koseki-530310) (=koseki-381750) (=dkw-46837)
(u2ff0-u9e1f-u866b)
(zihai-119644)
(hkcs_m4ccb)
(u8679)
[異體字(民國教育部)]
(u8679-j) (=u8679) (=dkw-32830) (=jmj-023327) (=juki-8679) (=u8679-ue0100) (=u8679-k) (=koseki-373400) (=aj1-03282)
(zihai-002533)
(zihai-120509)
(ebag_s048-009)
(hkcs_m8679)
(hkcs_u8679)
(u880d)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u880d-j) (=u880d-ue0101) (=u880d-ue0100) (=koseki-383400) (=juki-880d) (=aj1-06557) (=u880d)
(u880d-var-001) (=juki-baf0) (=u880d-ue0102)
(dkw-33707)
(juki-baea) (=u880d-ue0103)
(zihai-121307)
(hkcs_m880d)
𧒤 (u274a4)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u274a4-jv) (=koseki-383510) (=u274a4)
(u274a4-t)
(dkw-33720)
𧓃 (u274c3)
[異體字(漢語大字典)]
(u274c3-jv) (=u274c3)
𧓚 (u274da)
[異體字(漢語大字典)]
(u274da-jv) (=u274da) (=dkw-33764) (=koseki-384000)
𧔄 (u27504)
[異體字(漢語大字典)]
(u27504-jv) (=u27504) (=dkw-33770) (=koseki-384050)
(hkcs_m27504)
𧕔 (u27554)
[異體字(漢語大字典)]
(u27554-jv) (=u27554) (=dkw-33882) (=koseki-385320)
(hkcs_m27554)
𧖁 (u27581)
[異體字(漢語大字典)]
(u27581-jv) (=koseki-385830) (=dkw-33930) (=u27581)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部