GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

koseki-383240 (法務省 戸籍統一文字 383240) (@7)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

日本法务省 户籍统一文字情报 (首页 )

关联字形

关联字: (u8805) (u8805-itaiji-001)
(u8805-j) (=jmj-023767) (=u8805-g) (=u8805) (=u8805-ue0104) (=u8805-ue0102) (=jx1-2004-6a24) (=juki-baee) (=j83-6a24) (=j78-4768) (=aj1-20295)
(u8805-k) (=aj1-14212) (=u8805-ue0101)
(u8805-t) (=u8805-h)
(u8805-ue0100) (=jmj-023766) (=j90-6a24) (=u8805-ue0103) (=koseki-383240) (=jx1-2000-6a24) (=juki-8805) (=aj1-06537) (=tudien-38616)
(u8805-v) (=v1-663a)
(koseki-383670) (=dkw-33690)
(hkcs_m8805)
(hkcs_u8805)
(simch-kx_t109920)
异体字: (u4d76)
[入管正字]
(u4d76) (=jmj-006232)
(irg2015-05467)
(koseki-545710) (=dkw-48271)
(zihai-174035)
(hkcs_m4d76)
(simch-kx_d152403)
(simch-kx_t152403)
(u8747)
[←繁体字]
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8747-g) (=u8747-k) (=u8747)
(u8747-t)
(koseki-378030) (=jmj-023550) (=dkw-33245)
(sawd-32507) (=sawn-f5a24)
(zihai-121721)
(hkcs_m8747)
(u877f)
[拡張新旧]
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u877f-j) (=ge-4b4b) (=u877f-g) (=u877f-k) (=u877f) (=tudien-38617) (=u877f-ue0100) (=juki-877f) (=j83-4768) (=j78-6a24) (=dkw-h0545) (=aj1-03358) (=koseki-379420) (=jmj-023617)
(hkcs_m877f)
(u9c66)
[入管正字]
(u9c66-itaiji-001)
(u9c66-itaiji-002)
(u9c66-jv) (=jmj-029386) (=u9c66) (=koseki-526970)
(dkw-46541)
(u2ff0-u9b5a-cdp-89bd)
(zihai-170929)
(hdic_hkrm-10012421)
(hdic_hkrm-10012423)
(hkcs_m9c66)
(hkcs_u9c66)
(sarashina_hkrm-10012421)
(sarashina_hkrm-10012423)
(simch-kx_t147913)
𡢘 (u21898)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21898-jv) (=jmj-033774) (=u21898-ue0101) (=koseki-077520) (=u21898)
(dkw-06786)
(koseki-077190) (=jmj-033773) (=u21898-ue0100)
(hkcs_m21898)
(simch-kx_t027221)
𮕋 (u2e54b)
[その他]
(u2e54b-j) (=juki-baf1) (=u2e54b) (=jmj-060162) (=extf-06626)
(hkcs_m2e54b)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部