GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

kx-0118027 (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u5104) (u5104-itaiji-001)
(u5104-j) (=u5104) (=kx-0118027) (=u5104-ue0101) (=u5104-ue0100) (=u5104-k) (=kx-011827) (=koseki-013670) (=juki-5104) (=jmj-007133) (=j90-322f) (=aj1-01327)
(u5104-t) (=u5104-h)
(dkw-01178)
(koseki-014040) (=juki-ada5) (=u5104-ue0102) (=jmj-007134)
(lgccc-0242)
(toki-01006220)
(zihai-008912)
(zihai-009119)
(zihai-009213)
(zihai-009318)
(zihai-009531)
(zihai-009617)
(zihai-013741)
(ebag_s009-256)
(hkcs_m5104)
(hkcs_u5104)
(tomm_u5104)
异体字:亿 (u4ebf)
[←繁体字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u4ebf-g)
(u4ebf-jv) (=zihai-006502) (=u4ebf-h) (=u4ebf) (=toki-01002210)
(u2ff0-u4ebb-u4e5a) (=unstable-u18c23)
(hkcs_m4ebf)
(u566b)
[異體字(漢語大字典)]
(u566b-j) (=u566b-ue0101) (=u566b-ue0100) (=u566b-k) (=u566b) (=koseki-050210) (=juki-566b) (=jmj-008686) (=j90-5360) (=aj1-04435)
(dkw-04381)
(koseki-050780) (=u566b-ue0102) (=jmj-008687)
(nyukan-f7a6)
(zihai-100356)
(zihai-100410)
(hkcs_m566b)
(u6291)
[異體字(漢語大字典)]
(u6291-j) (=u6291) (=dkw-11883) (=u6291-ue0100) (=u6291-k) (=koseki-133700) (=juki-6291) (=jmj-012213) (=aj1-03912)
(cbeta-31828)
(geog-qin-2232)
(twedu-a01522-019)
(zihai-001807)
(hkcs_m6291)
(hkcs_u6291)
(tomm_u6291)
(u81c6)
[異體字(漢語大字典)]
(u81c6-g) (=sawd-00117) (=sawd-14705)
(u81c6-j) (=u81c6-ue0101) (=u81c6-ue0100) (=u81c6-k) (=u81c6) (=koseki-334130) (=juki-81c6) (=jmj-021253) (=aj1-01330)
(u81c6-ue0102) (=koseki-334290)
(dkw-29951)
(hkcs_m81c6)
(hkcs_u81c6)
(tomm_u81c6)
𠌼 (u2033c)
[異體字(民國教育部)]
(u2033c-jv) (=zihai-008823) (=u2033c) (=kx-011535) (=kx-0115035) (=dkw-01061)
(hkcs_m2033c)
𠐥 (u20425)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20425-jv) (=kx-012115) (=kx-0121015) (=koseki-014830) (=dkw-01279) (=u20425)
(u20425-var-001)
(jmj-030867)
(zihai-009616)
(hkcs_m20425)
𢡃 (u22843)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22843-jv) (=u22843) (=koseki-127150) (=u22843-ue0100) (=dkw-11257)
(koseki-127800) (=u22843-ue0101)
(hkcs_m22843)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部