GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

lgccc-0010 (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u4e15) (u4e15-01)
(u4e15-01-var-001)
(u4e15-01-var-002)
(u4e15-02)
(u4e15-07)
(u4e15-g) (=zihai-000317) (=lgccc-0011) (=jmj-006322)
(u4e15-g01)
(u4e15-g02)
(u4e15-h)
(u4e15-j) (=hitsujun-u4e15-005) (=kx-0077010) (=aj1-04092) (=dkw-00030) (=juki-4e15) (=koseki-000430) (=u4e15-ue0100) (=kx-007710) (=gt-00050) (=u4e15-k) (=kanken-1-0003) (=u4e15)
(u4e15-t)
(u4e15-v)
(u4e15-var-001)
(u4e15-var-002)
(c13-2144) (=twedu-a00013-003) (=twedu-a01855-007)
(c13-2145) (=juchen-010419) (=twedu-a01855-009) (=twedu-a00013-004) (=twedu-a01192-011)
(c13-2146) (=twedu-a00013-005)
(lgccc-0010)
(u2ff1-u4e2a-u4e00)
(u2ff1-u706d-u4e04)
(u2ffb-u4e0d-u4e00)
(hkcs_m4e15)
(hkcs_m4e15-p01-s00)
(hkcs_m4e15-p02-s00)
(kamiyo_parts-u4e15-07-var-001)
异体字: (u353b)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u353b-jv) (=u353b) (=koseki-031500) (=dkw-02716)
(u353b-var-001) (=zihai-003133) (=jmj-000279)
(toki-01011740)
(hkcs_m353b)
(hkcs_m353b-p02-s00)
(u3da8)
[入管正字]
[異體字(民國教育部)]
[疑難字考釋與研究]
(u3da8-jv) (=u3da8) (=dkw-18907) (=koseki-213030)
(u3da8-var-001) (=jmj-002251)
(hkcs_m3da8)
(u3daa)
[入管正字]
[疑難字考釋與研究]
(u3daa-jv) (=u3daa)
(hkcs_m3daa)
(u708b)
[疑難字考釋與研究]
(u708b-jv) (=u708b) (=dkw-18906) (=koseki-213020)
(u708b-var-001) (=jmj-016299)
(hkcs_m708b)
𠦓 (u20993)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20993-jv) (=zihai-003149) (=koseki-031720) (=jmj-031743) (=dkw-02735) (=u20993)
(hkcs_m20993)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部